TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
STT MÔN HỌC LỚP GIÁO VIÊN THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ
1 TOÁN 11 T11A1 Nguyễn Viết Đông 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
2 TOÁN 11 T11A2 Nguyễn Lê Chí Quyết 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
3 TOÁN 11 T11A3 Cao Nghi Thục 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
4 TOÁN 11 T11B Trần Văn Thoa 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
5 TOÁN 11 T11G Nguyễn Lê Chí Quyết 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
6 TOÁN 11 T11D1 Trịnh Thanh Đèo 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
7 TOÁN 11 T11D2 Mai Hoàng Biên 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
8 TOÁN 11 T11D3 Cao Thanh Tình 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
9 TOÁN 11 T11F Nguyễn Văn Hùng 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
10 TOÁN 11 T11CN Nguyễn Văn Hùng CN 07:30 - 11:30 2.475.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
11 TOÁN 11 T11U7 Cao Nghi Thục 7 13:30 - 17:30 2.475.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
12 TOÁN 11 11 CHUYÊN Nguyễn Văn Lượng - Trần Nam Dũng 2 - 6 19:30 - 21:00 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
13 LÝ 11 L11A Phan Ngọc Khương Cát 4 - 6 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
14 LÝ 11 L11B Phan Ngọc Khương Cát 4 - 6 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
15 LÝ 11 L11D Đặng Hoài Trung 3 - 5 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
16 LÝ 11 L11F Đặng Hoài Trung 3 - 5 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
17 LÝ 11 L11CN Huỳnh Đan Nhi CN 08:00 - 11:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
18 HÓA 11 H11A Lê Tiến Khoa 4 - 6 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
19 HÓA 11 H11B Lê Tiến Khoa 4 - 6 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
20 HÓA 11 H11D Hoàng Châu Ngọc 3 - 5 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
21 HÓA 11 H11F Hoàng Châu Ngọc 3 - 5 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
22 HÓA 11 H11CN Lê Tiến Khoa CN 08:00 - 11:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
23 TOÁN 12 T12A1 Dương Bửu Lộc - Trần Trí Dũng 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
24 TOÁN 12 T12A2 Ngô Minh Đức 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
25 TOÁN 12 T12A3 Nguyễn Văn Hùng 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
26 TOÁN 12 T12B Dương Bửu Lộc - Trần Trí Dũng 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
27 TOÁN 12 T12D Nguyễn Văn Hùng 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
28 TOÁN 12 T12F Trịnh Thanh Đèo 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
29 TOÁN 12 T12CN Cao Nghi Thục CN 07:30 - 11:15 2.475.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
30 TOÁN 12 T12U7 Phan Tất Hiển 7 13:30 - 17:30 2.475.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
31 LÝ 12 L12A Lý Anh Tú 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
32 LÝ 12 L12B Lý Anh Tú 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
33 LÝ 12 L12D Đỗ Thanh Minh 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
34 LÝ 12 L12F Đỗ Thanh Minh 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
35 LÝ 12 L12CN Đậu Sỹ Hiếu CN 07:30 - 11:30 2.475.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
36 HÓA 12 H12A Trần Hớn Quốc 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 6 TUẦN Đăng ký
37 HÓA 12 H12B Trần Hớn Quốc 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 6 TUẦN Đăng ký
38 HÓA 12 H12D Lê Tiến Khoa 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 6 TUẦN Đăng ký
39 HÓA 12 H12F Lê Tiến Khoa 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 6 TUẦN Đăng ký
40 HÓA 12 H12CN Trần Hớn Quốc CN 07:30 - 11:30 1.650.000 VNĐ/ 6 TUẦN Đăng ký
41 SINH 12 S12 Đỗ Thành Trí CN 08:00 - 11:15 1.540.000 VNĐ/ 7 TUẦN Đăng ký
42 ANH VĂN 12 E12D Phạm Thanh Yên 3 - 5 17:45 - 19:15 1.320.000 VNĐ/ 6 TUẦN Đăng ký
43 ANH VĂN 12 E12F Phạm Thanh Yên 3 - 5 19:30 - 21:00 1.320.000 VNĐ/ 6 TUẦN Đăng ký
44 VĂN 12 V12DF Lê Thị Việt 7 17:45 - 21:00 1.540.000 VNĐ/ 7 TUẦN Đăng ký