TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
STT MÔN HỌC LỚP GIÁO VIÊN THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ
1 TOÁN 10 T10A1 Lê Minh Tuấn 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
2 TOÁN 10 T10A2 Nguyễn Văn Phương 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
3 TOÁN 10 T10A3 Cao Thanh Tình 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
4 TOÁN 10 T10A4 Trần Văn Thoa 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
5 TOÁN 10 T10G Nguyễn Viết Đông 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
6 TOÁN 10 T10B1 Ngô Minh Đức 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
7 TOÁN 10 T10B2 Lê Thị Thủy Tiên 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
8 TOÁN 10 T10D1 Dương Bửu Lộc - Trần Trí Dũng 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
9 TOÁN 10 T10D2 Phạm Ngọc Trung 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
10 TOÁN 10 T10D3 Đỗ Thị Thùy Linh 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
11 TOÁN 10 T10F1 Dương Bửu Lộc - Trần Trí Dũng 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
12 TOÁN 10 T10F2 Nguyễn Văn Hùng 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
13 TOÁN 10 T10CN Cao Thanh Tình CN 7:30 - 11:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
14 TOÁN 10 T10U7.1 Hà Mạnh Linh 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
15 TOÁN 10 T10U7.2 Lê Quang Tấn Tài 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
16 TOÁN 10 10 CHUYÊN Nguyễn Văn Lượng - Trần Nam Dũng 2 - 6 17:45 - 19:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
17 LÝ 10 L10A Nguyễn Ngọc Phương Dung 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
18 LÝ 10 L10B1 Nguyễn Ngọc Phương Dung 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
19 LÝ 10 L10B2 Trần Thị Thái Hiền 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
20 LÝ 10 L10D Trần Thị Thái Hiền 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
21 LÝ 10 L10F1 Huỳnh Đan Nhi 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
22 LÝ 10 L10F2 Trần Thị Thái Hiền 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
23 LÝ 10 L10U7 Trần Thị Thái Hiền 7 14:00 - 17:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
24 LÝ 10 L10CN Nguyễn Ngọc Phương Dung CN 08:00 - 11:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
25 HÓA 10 H10A Hoàng Châu Ngọc 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
26 HÓA 10 H10B1 Hoàng Châu Ngọc 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
27 HÓA 10 H10B2 Trương Thị Phương Loan 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
28 HÓA 10 H10D Phạm Thị Ngọc Oanh 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
29 HÓA 10 H10F Phạm Thị Ngọc Oanh 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
30 HÓA 10 H10U7 Hoàng Châu Ngọc 7 14:00 - 17:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
31 HÓA 10 H10CN Hoàng Châu Ngọc CN 08:00 - 11:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
32 TOÁN 11 T11A1 Nguyễn Viết Đông 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
33 TOÁN 11 T11A2 Nguyễn Lê Chí Quyết 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
34 TOÁN 11 T11A3 Cao Nghi Thục 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
35 TOÁN 11 T11B Trần Văn Thoa 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
36 TOÁN 11 T11G Nguyễn Lê Chí Quyết 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
37 TOÁN 11 T11D1 Trịnh Thanh Đèo 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
38 TOÁN 11 T11D2 Mai Hoàng Biên 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
39 TOÁN 11 T11D3 Hà Mạnh Linh 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
40 TOÁN 11 T11F Mai Hoàng Biên 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
41 TOÁN 11 T11F Mai Hoàng Biên 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
42 TOÁN 11 T11CN Nguyễn Văn Hùng CN 07:30 - 11:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
43 TOÁN 11 T11U7 Cao Thanh Tình 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
44 LÝ 11 L11A Phan Ngọc Khương Cát 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
45 LÝ 11 L11B Phan Ngọc Khương Cát 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
46 LÝ 11 L11D Đặng Hoài Trung 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
47 LÝ 11 L11F Đặng Hoài Trung 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
48 LÝ 11 L11CN Huỳnh Đan Nhi CN 08:00 - 11:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
49 HÓA 11 H11A Lê Tiến Khoa 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
50 HÓA 11 H11B Lê Tiến Khoa 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
51 HÓA 11 H11D Hoàng Châu Ngọc 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
52 HÓA 11 H11F Hoàng Châu Ngọc 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
53 HÓA 11 H11CN Lê Tiến Khoa CN 08:00 - 11:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
54 TOÁN 12 T12A1 Dương Bửu Lộc - Trần Trí Dũng 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
55 TOÁN 12 T12A2 Ngô Minh Đức 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
56 TOÁN 12 T12A3 Nguyễn Văn Hùng 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
57 TOÁN 12 T12B Dương Bửu Lộc - Trần Trí Dũng 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
58 TOÁN 12 T12D Nguyễn Văn Hùng 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
59 TOÁN 12 T12F Trịnh Thanh Đèo 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
60 TOÁN 12 T12CN Cao Nghi Thục CN 07:30 - 11:30 6.050.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
61 TOÁN 12 T12U7 Nguyễn Văn Hùng 7 13:30 - 17:30 6.050.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
62 LÝ 12 L12A Lý Anh Tú 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
63 LÝ 12 L12B Lý Anh Tú 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
64 LÝ 12 L12D Đỗ Thanh Minh 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
65 LÝ 12 L12F Đỗ Thanh Minh 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
66 LÝ 12 L12CN Đậu Sỹ Hiếu CN 07:30 - 11:30 6.050.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
67 HÓA 12 H12A Trần Hớn Quốc 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
68 HÓA 12 H12B Trần Hớn Quốc 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
69 HÓA 12 H12D Lê Tiến Khoa 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
70 HÓA 12 H12F Lê Tiến Khoa 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
71 HÓA 12 H12CN Trần Hớn Quốc CN 07:30 - 11:30 6.050.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
72 SINH 12 S12 Đỗ Thành Trí CN 07:30 - 11:30 6.050.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
73 ANH VĂN 12 E12D Phạm Thanh Yên 3 - 5 17:45 - 19:15 4.840.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
74 ANH VĂN 12 E12F Phạm Thanh Yên 3 - 5 19:30 - 21:00 4.840.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký
75 VĂN 12 V12DF Lê Thị Việt 7 17:45 - 21:00 4.840.000 VNĐ/ 22 TUẦN Đăng ký