TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
STT MÔN HỌC LỚP GIÁO VIÊN THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ
1 TOÁN 10 T10A1 Nguyễn Viết Đông 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
2 TOÁN 10 T10A2 Nguyễn Lê Chí Quyết 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
3 TOÁN 10 T10A3 Trần Phú Điền 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
4 TOÁN 10 T10B Trần Văn Thoa 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
5 TOÁN 10 T10G Nguyễn Văn Lượng - Nguyễn Lê Chí Quyết 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
6 TOÁN 10 T10D1 Trịnh Thanh Đèo 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
7 TOÁN 10 T10D2 Đỗ Thị Thùy Linh 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
8 TOÁN 10 T10D3 Trần Phú Điền 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
9 TOÁN 10 T10F Nguyễn Văn Hùng 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
10 TOÁN 10 T10CN Trần Phú Điền CN 7:30 - 11:30 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
11 TOÁN 10 T10U7 Lê Đoàn Phương Trâm 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
12 TOÁN CHUYÊN 10 CHUYÊN Trần Nam Dũng - Nguyễn Văn Lượng 4 - 6 19:30 - 21:00 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
13 L10A Nguyễn Tố Ái 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
14 LÝ 10 L10B Nguyễn Tố Ái 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
15 LÝ 10 L10D Nguyễn Ngọc Phương Dung 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
16 LÝ 10 L10F Nguyễn Ngọc Phương Dung 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
17 LÝ 10 L10CN Nguyễn Ngọc Phương Dung CN 8:00 - 11:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
18 LÝ 11 L11B Đặng Hoài Trung 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
19 LÝ 11 L11D Đỗ Thanh Minh 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
20 LÝ 11 L11F Huỳnh Đan Nhi 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
21 LÝ 11 L11CN Huỳnh Đan Nhi CN 08:00 - 11:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
22 HÓA 11 H11A Hoàng Châu Ngọc 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
23 HÓA 11 H11B Hoàng Châu Ngọc 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
24 HÓA 11 H11D Lê Tiến Khoa 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
25 HÓA 11 H11CN Hoàng Châu Ngọc CN 08:00 - 11:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
26 TOÁN 12 T12A1 Dương Bửu Lộc - Trần Trí Dũng 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
27 TOÁN 12 T12A3 Nguyễn Văn Hùng 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
28 TOÁN 12 T12B Nguyễn Viết Đông 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
29 TOÁN 12 T12D1 Dương Bửu Lộc - Trần Trí Dũng 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
30 TOÁN 12 T12D2 Nguyễn Văn Hùng 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
31 TOÁN 12 T12F Dương Bửu Lộc - Trần Trí Dũng 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
32 TOÁN 12 T12G Lê Minh Tuấn 2 - 4 19:30 - 21:30 7.360.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
33 TOÁN 12 T12CN Nguyễn Văn Hùng CN 07:30 - 11:30 6.325.000 VNĐ/23 tuần Đăng ký
34 LÝ 12 L12A Lý Anh Tú - Phan Ngọc Khương Cát 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
35 LÝ 12 L12B Lý Anh Tú - Phan Ngọc Khương Cát 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
36 LÝ 12 L12D Lý Anh Tú - Đậu Sỹ Hiếu 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
37 LÝ 12 L12F Đỗ Thanh Minh 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
38 LÝ 12 L12CN Đậu Sỹ Hiếu - Phan Ngọc Khương Cát CN 07:30 - 11:30 6.325.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
39 HÓA 12 H12A Trần Hớn Quốc 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
40 HÓA 12 H12B Trần Hớn Quốc 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
41 HÓA 12 H12CN Trần Hớn Quốc CN 07:30 - 11:30 6.325.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
42 SINH 12 S12 Đỗ Thành Trí CN 08:00 - 11:15 5.060.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
43 ANH VĂN 12 E12D Phạm Thanh Yên 3 - 5 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
44 ANH VĂN 12 E12F Phạm Thanh Yên 3 - 5 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
45 VĂN 12 V12DF Lê Thị Việt 7 17:45 - 21:00 5.060.000 VNĐ/23 TUẦN Đăng ký
46 HÓA 10 H10A Lê Tiến Khoa 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
47 HÓA 10 H10B Lê Tiến Khoa 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
48 HÓA 10 H10D Phạm Thị Ngọc Oanh 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
49 HÓA 10 H10F Phạm Thị Ngọc Oanh 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
50 HÓA 10 H10CN Lê Tiến Khoa CN 08:00 - 11:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
51 TOÁN 11 T11A1 Phan Tất Hiển 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
52 TOÁN 11 T11A2 Cao Nghi Thục 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
53 TOÁN 11 T11A3 Cao Thanh Tình 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
54 TOÁN 11 T11B Dương Bửu Lộc - Trần Trí Dũng 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
55 TOÁN 11 T11D Cao Thanh Tình 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
56 TOÁN 11 T11F Trịnh Thanh Đèo 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
57 TOÁN 11 T11U7 Phan Tất Hiển 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
58 TOÁN 11 T11CN Cao Nghi Thục CN 07:30 - 11:30 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
59 TOÁN 11 11 CHUYÊN Nguyễn Văn Lượng - Trần Nam Dũng 2 - 6 17:45 - 19:15 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
60 LÝ 11 L11A Đặng Hoài Trung 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký