TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
STT MÔN HỌC LỚP GIÁO VIÊN THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ
1 TOÁN 10 T10A1 Nguyễn Văn Phương 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ / 23 TUẦN Đăng ký
2 TOÁN 10 T10A2 Phan Tất Hiển 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
3 TOÁN 10 T10A3 Cao Thanh Tình - Hà Mạnh Linh 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
4 TOÁN 10 T10A4 Trần Văn Thoa 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
5 TOÁN 10 T10G Nguyễn Viết Đông 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
6 TOÁN 10 T10B Lê Thị Thủy Tiên 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
7 TOÁN 10 T10D1 Dương Bửu Lộc - Trần Trí Dũng 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
8 TOÁN 10 T10D2 Trần Phú Điền 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
9 TOÁN 10 T10D3 Đỗ Thị Thùy Linh 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
10 TOÁN 10 T10F1 Dương Bửu Lộc - Trần Trí Dũng 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
11 TOÁN 10 T10F2 Lê Thị Thủy Tiên 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
12 TOÁN 10 T10CN Cao Thanh Tình - Hà Mạnh Linh CN 07:30 - 11:30 6.325.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
13 TOÁN 10 T10U7 Lê Đoàn Phương Trâm 7 13:30 - 17:30 6.325.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
14 TOÁN 10 10 CHUYÊN Nguyễn Văn Lượng - Trần Nam Dũng 2 - 6 17:45 - 19:15 5.980.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
15 LÝ 10 L10A Nguyễn Tố Ái 4 - 6 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
16 LÝ 10 L10B Nguyễn Tố Ái 4 - 6 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
17 LÝ 10 L10D Nguyễn Ngọc Phương Dung 3 - 5 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
18 LÝ 10 L10F Nguyễn Ngọc Phương Dung 3 - 5 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
19 LÝ 10 L10CN Nguyễn Ngọc Phương Dung CN 08:00 - 11:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
20 HÓA 10 H10A Hoàng Châu Ngọc 4 - 6 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
21 HÓA 10 H10B Hoàng Châu Ngọc 4 - 6 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
22 HÓA 10 H10D Võ Như Nguyện 3 - 5 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
23 HÓA 10 H10F Võ Như Nguyện 3 - 5 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
24 HÓA 10 H10CN Hoàng Châu Ngọc CN 08:00 - 11:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký