TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
STT MÔN HỌC LỚP GIÁO VIÊN THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ
1 HÓA 10 H10A Hoàng Châu Ngọc 4 - 6 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
2 HÓA 10 H10B1 Hoàng Châu Ngọc 4 - 6 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
3 HÓA 10 H10D Võ Như Nguyện 3 - 5 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
4 HÓA 10 H10F Võ Như Nguyện 3 - 5 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
5 HÓA 10 H10U7 Hoàng Châu Ngọc 7 14:00 - 17:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
6 HÓA 10 H10CN Hoàng Châu Ngọc CN 08:00 - 11:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
7 HÓA 11 H11A Lê Tiến Khoa 4 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
8 HÓA 11 H11B Lê Tiến Khoa 4 - 6 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
9 HÓA 11 H11D Hoàng Châu Ngọc 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
10 HÓA 11 H11F Hoàng Châu Ngọc 3 - 5 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
11 HÓA 11 H11CN Lê Tiến Khoa CN 08:00 - 11:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
12 HÓA 12 H12A Trần Hớn Quốc 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
13 HÓA 12 H12B Trần Hớn Quốc 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
14 HÓA 12 H12D Lê Tiến Khoa 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
15 HÓA 12 H12F Lê Tiến Khoa 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
16 HÓA 12 H12CN Trần Hớn Quốc CN 07:30 - 11:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
17 SINH 12 S12 Đỗ Thành Trí CN 08:00 - 11:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
18 ANH VĂN 12 E12D Phạm Thanh Yên 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
19 ANH VĂN 12 E12F Phạm Thanh Yên 3 - 5 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
20 VĂN 12 V12DF Lê Thị Việt 7 17:45 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
21 LÝ 12 L12CN Đậu Sỹ Hiếu CN 07:30 - 11:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
22 TOÁN 10 T10A1 Lê Minh Tuấn 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
23 TOÁN 10 T10A2 Nguyễn Văn Phương 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
24 TOÁN 10 T10A3 Cao Thanh Tình - Hà Mạnh Linh 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
25 TOÁN 10 T10A4 Trần Văn Thoa 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
26 TOÁN 10 T10B Lê Thị Thủy Tiên 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
27 TOÁN 10 T10G Nguyễn Viết Đông 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
28 TOÁN 10 T10D1 Dương Bửu Lộc - Trần Trí Dũng 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
29 TOÁN 10 T10D2 Trần Phú Điền 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
30 TOÁN 10 T10D3 Đỗ Thị Thùy Linh 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
31 TOÁN 10 T10F1 Dương Bửu Lộc - Trần Trí Dũng 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
32 TOÁN 10 T10F2 Lê Thị Thủy Tiên 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
33 TOÁN 10 T10U7 Lê Đoàn Phương Trâm 7 13:30 - 17:30 6.325.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
34 TOÁN 10 T10CN Cao Thanh Tình - Hà Mạnh Linh CN 07:30 - 11:30 6.325.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
35 TOÁN 10 10 CHUYÊN Nguyễn Văn Lượng - Trần Nam Dũng 2 - 6 17:45 - 19:15 5.980.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
36 TOÁN 11 T11A1 Nguyễn Viết Đông 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
37 TOÁN 11 T11A2 Nguyễn Lê Chí Quyết 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
38 TOÁN 11 T11A3 Cao Nghi Thục 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
39 TOÁN 11 T11B Trần Văn Thoa 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
40 TOÁN 11 T11G Nguyễn Lê Chí Quyết 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
41 TOÁN 11 T11D1 Trịnh Thanh Đèo 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
42 TOÁN 11 T11D2 Mai Hoàng Biên 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
43 TOÁN 11 T11D3 Cao Thanh Tình - Hà Mạnh Linh 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
44 TOÁN 11 T11F Nguyễn Văn Hùng 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
45 TOÁN 11 T11CN Nguyễn Văn Hùng CN 07:30 - 11:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
46 TOÁN 11 T11U7 Cao Nghi Thục 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
47 TOÁN 11 11 CHUYÊN Nguyễn Văn Lượng - Trần Nam Dũng 2 - 6 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
48 TOÁN 12 T12A1 Dương Bửu Lộc - Trần Trí Dũng 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
49 TOÁN 12 T12A2 Ngô Minh Đức 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
50 TOÁN 12 T12A3 Nguyễn Văn Hùng 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
51 TOÁN 12 T12B Dương Bửu Lộc - Trần Trí Dũng 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
52 TOÁN 12 T12D Nguyễn Văn Hùng 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
53 TOÁN 12 T12F Trịnh Thanh Đèo 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
54 TOÁN 12 T12U7 Nguyễn Văn Hùng 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
55 TOÁN 12 T12CN Cao Nghi Thục CN 07:30 - 11:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
56 LÝ 10 L10A Nguyễn Ngọc Phương Dung 4 - 6 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
57 LÝ 10 L10B1 Nguyễn Ngọc Phương Dung 4 - 6 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
58 LÝ 10 L10B2 Trần Thị Thái Hiền 4 - 6 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
59 LÝ 10 L10D Nguyễn Tố Ái 3 - 5 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
60 LÝ 10 L10F1 Nguyễn Tố Ái 3 - 5 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
61 LÝ 10 L10F2 Trần Thị Thái Hiền 3 - 5 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
62 LÝ 10 L10CN Nguyễn Ngọc Phương Dung CN 08:00 - 11:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký
63 LÝ 11 L11A Phan Ngọc Khương Cát 4 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
64 LÝ 11 L11B Phan Ngọc Khương Cát 4 - 6 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
65 LÝ 11 L11D Đặng Hoài Trung 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
66 LÝ 11 L11F Đặng Hoài Trung 3 - 5 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
67 LÝ 11 L11CN Huỳnh Đan Nhi CN 08:00 - 11:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
68 LÝ 12 L12A Lý Anh Tú 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
69 LÝ 12 L12B Lý Anh Tú 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
70 LÝ 12 L12D Đỗ Thanh Minh 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
71 LÝ 12 L12F Đỗ Thanh Minh 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
72 HÓA 10 H10B2 Trương Thị Phương Loan 4 - 6 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN Đăng ký