TRUNG HỌC CƠ SỞ
STT MÔN HỌC LỚP GIÁO VIÊN THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ
1 TOÁN 6 T6A1 Phùng Thị Nghĩa 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
2 TOÁN 6 T6A2 Đỗ Trường Giang 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
3 TOÁN 6 T6A3 Phạm Ngọc Sáng 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
4 TOÁN 6 T6A4 Nguyễn Thị Đào 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
5 TOÁN 6 T6B Phan Thị Hồng Sương 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
6 TOÁN 6 T6D1 Phan Thị Hồng Sương 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
7 TOÁN 6 T6D2 Phạm Ngọc Sáng 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
8 TOÁN 6 T6M Đỗ Trường Giang 2 - 4 08:00 - 10:30 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
9 TOÁN 6 T6PCN1 Phạm Ngọc Sáng 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
10 TOÁN 6 T6PCN 2 Phùng Thị Nghĩa 7 - CN 09:45-12:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
11 TOÁN 6 T6U7 Lê Thị Hồng Ánh 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
12 TOÁN 6 TIẾNG ANH 6 Trần Nam Dũng - Lê Minh Tuấn 2 - 4 19:30 - 21:00 10.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
13 TOÁN 6 6 CHUYÊN 1 Dương Minh Tới - Đỗ Trường Giang 3 - 5 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
14 TOÁN 6 6 CHUYÊN 2 Dương Minh Tới - Đỗ Trường Giang CN 08:00 - 11:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
15 TOÁN 6 6 CHUYÊN 3 Dương Minh Tới - Phạm Tuấn Hùng 3 - 5 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
16 TOÁN 6 6 CHUYÊN 4 Phạm Tuấn Hùng - Đỗ Trường Giang CN 08:00 - 11:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
17 LÝ 6 L6Q7 Phạm Thị Mỹ Nhân 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
18 LÝ 6 L6CN Dương Thị Mỹ Duyên CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
19 TOÁN 7 T7A1 Nguyễn Trần Anh Tuấn 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
20 TOÁN 7 T7A2 Trần Phước Đoan Trang 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
21 TOÁN 7 T7A3 Lê Thị Hồng Ánh 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
22 TOÁN 7 T7B1 Phùng Thị Nghĩa 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
23 TOÁN 7 T7D1 Nguyễn Trần Anh Tuấn 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
24 TOÁN 7 T7D2 Nguyễn Thị Thu Trang 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
25 TOÁN 7 T7F Phan Thị Hồng Sương 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
26 TOÁN 7 T7S Đỗ Thị Thùy Linh 2 - 4 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
27 TOÁN 7 T7PCN 1 Đỗ Thị Thùy Linh 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
28 TOÁN 7 T7PCN 2 Lê Đoàn Phương Trâm 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
29 TOÁN 7 T7U7 Phạm Ngọc Sáng 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
30 TOÁN 7 TIẾNG ANH 7 Trần Nam Dũng - Lê Minh Tuấn 4 - 6 19:30 - 21:00 10.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
31 TOÁN 7 7 CHUYÊN 1 Nguyễn Văn Lượng - Trần Nam Dũng 3 - 5 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
32 TOÁN 7 7 CHUYÊN 2 Dương Minh Tới - Phan Tất Hiển CN 08:00 - 11:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
33 TOÁN 7 7 CHUYÊN 3 Dương Minh Tới - Phạm Ngọc Trung 3 - 5 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
34 TOÁN 7 7 CHUYÊN 4 Phan Tất Hiển - Phạm Ngọc Trung CN 08:00 - 11:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
35 LÝ 7 L7Q7.1 Phạm Hà My 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
36 LÝ 7 L7Q7.2 Dương Thị Mỹ Duyên 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
37 LÝ 7 L7CN Phạm Hà My CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
38 LÝ 7 L7S6 Phạm Hà My 6 14:00 - 15:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
39 LÝ 7 L7B2 Nguyễn Tố Ái 2 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
40 LÝ 7 L7F7 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
41 VĂN 7 V7F5 Mạc Thị Ngọc Loan 5 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
42 VĂN 7 V7B2 Mạc Thị Ngọc Loan 2 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
43 VĂN 7 V7CN Mạc Thị Ngọc Loan CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
44 TOÁN 8 T8G Nguyễn Thị Kim Lan 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
45 TOÁN 8 T8A1 Đỗ Thị Thùy Linh 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
46 TOÁN 8 T8A2 Phan Thị Hồng Sương 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
47 TOÁN 8 T8A3 Phạm Tuấn Hùng 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
48 TOÁN 8 T8A4 Nguyễn Thị Diệu 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
49 TOÁN 8 T8B1 Đỗ Thị Hải 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
50 TOÁN 8 T8D1 Lê Quang Tấn Tài 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
51 TOÁN 8 T8D2 Nguyễn Thị Kim Lan 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
52 LÝ 6 L6M6 Nguyễn Tố Ái 6 08:00 - 09:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
53 LÝ 6 L6B2 Nguyễn Ngọc Phương Dung 2 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
54 LÝ 6 L6F5 Nguyễn Ngọc Phương Dung 5 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
55 VĂN 6 V6A4 Mạc Thị Ngọc Loan 4 17:45 - 19:15 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
56 VĂN 6 V6F7 Mạc Thị Ngọc Loan 7 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
57 TOÁN 7 T7G Lê Quang Tấn Tài 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
58 TOÁN 8 T8F Lê Quang Tấn Tài 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
59 TOÁN 8 T8M Nguyễn Trần Anh Tuấn 2 - 4 08:00 - 10:30 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
60 TOÁN 8 T8PCN 1 Phan Thị Hồng Sương 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
61 TOÁN 8 T8PCN 2 Lê Quang Tấn Tài 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
62 TOÁN 8 T8PCN3 Nguyễn Trần Anh Tuấn 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
63 TOÁN 8 T8U7 Nguyễn Thị Thu Nhi 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
64 TOÁN 8 8 CHUYÊN 1 Nguyễn Văn Lượng - Trần Nam Dũng 2 - 4 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
65 TOÁN 8 8 CHUYÊN 2 Lê Minh Tuấn - Ngô Minh Đức CN 08:00 - 11:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
66 TOÁN 8 8 CHUYÊN 3 Nguyễn Văn Lượng - Phạm Ngọc Trung 3 - 5 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
67 TOÁN 8 8 CHUYÊN 4 Lê Minh Tuấn - Ngô Minh Đức CN 08:00 - 11:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
68 LÝ 8 L8Q7 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
69 LÝ 8 L8CN Nguyễn Tố Ái CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
70 LÝ 8 L8M6.1 Trần Thị Thái Hiền 6 08:00 - 09:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
71 LÝ 8 L8B4 Phạm Hà My 4 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
72 LÝ 8 L8F7 Phạm Hà My 7 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
73 HÓA 8 H8CN Võ Như Nguyện CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
74 HÓA 8 H8Q7.1 Võ Như Nguyện 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
75 HÓA 8 H8Q7.2 Lê Hồng Hạnh 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
76 HÓA 8 H8U7 Nguyễn Ngọc Phương Thúy 6 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
77 HÓA 8 H8F3 Nguyễn Trung Tín 3 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
78 HÓA 8 H8B4 Võ Như Nguyện 4 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
79 HÓA 8 H8B6 Võ Như Nguyện 6 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
80 VĂN 8 V8B Mạc Thị Ngọc Loan 4 - 6 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
81 VĂN 8 V8D Mạc Thị Ngọc Loan 5 - 7 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
82 VĂN 8 V8U7 Mạc Thị Ngọc Loan 7 14:30 - 17:00 3.300.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
83 ANH VĂN 8 E8D Nguyễn Thị Hiền 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
84 TOÁN 9 T9G1 Nguyễn Hồng Chuyên - Trần Ngọc Cường 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
85 TOÁN 9 T9A1 Lê Thị Thủy Tiên 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
86 TOÁN 9 T9A2 Phạm Ngọc Trung 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
87 TOÁN 9 T9A3 Nguyễn Thị Thu Trang 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
88 TOÁN 9 T9A4 Đỗ Thị Hải 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
89 TOÁN 9 T9G2 Phạm Ngọc Trung 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
90 TOÁN 9 T9B Nguyễn Thị Kim Lan 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
91 TOÁN 9 T9D1 Lô Quốc Khải 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
92 TOÁN 9 T9D2 Lê Thị Thủy Tiên 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
93 TOÁN 9 T9F Lô Quốc Khải 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
94 TOÁN 9 9 CHUYÊN 1 Nguyễn Văn Lượng - Trần Nam Dũng 3 - 5 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
95 TOÁN 9 9 CHUYÊN 2 Trần Trí Dũng - Nguyễn Lê Chí Quyết CN 08:00 - 11:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
96 TOÁN 9 9 CHUYÊN 3 Nguyễn Văn Lượng - Lê Minh Tuấn 2 - 6 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
97 LÝ 9 L9B6 Nguyễn Tố Ái 6 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
98 LÝ 9 L9F3 Phạm Hà My 3 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
99 LÝ 9 L9F5 Phạm Hà My 5 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
100 LÝ 9 L9D7 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 17:45 - 19:15 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
101 HÓA 9 H9A6 Võ Như Nguyện 6 17:45 - 19:15 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
102 HÓA 9 H9B2.1 Võ Như Nguyện 2 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
103 HÓA 9 H9B2.2 Nguyễn Trung Tín 2 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
104 HÓA 9 H9D7 Võ Như Nguyện 7 17:45 - 19:15 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
105 HÓA 9 H9F7 Võ Như Nguyện 7 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
106 VĂN 9 V9B Lê Thị Việt 2 - 4 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
107 VĂN 9 V9D Lê Thị Việt 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
108 VĂN 9 V9F Lê Thị Việt 3 - 5 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
109 ANH VĂN 9 E9A Đỗ Thị Hải 4 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
110 ANH VĂN 9 E9B Nguyễn Thị Hiền 4 - 6 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
111 ANH VĂN 9 E9F Nguyễn Thị Hiền 3 - 5 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
112 ANH VĂN 9 E9 CHUYÊN A Phạm Thanh Yên 4 - 6 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
113 ANH VĂN 9 E9 CHUYÊN B Phạm Thanh Yên 4 - 6 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
114 TOÁN 9 T9S Nguyễn Thị Thu Trang 2 - 4 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
115 TOÁN 9 T9S.2 Đỗ Thị Hải 2 - 4 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
116 TOÁN 9 T9U1 Phạm Ngọc Trung 3 - 5 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
117 TOÁN 9 T9U2 Lê Thị Thủy Tiên 3 - 5 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
118 TOÁN 9 T9PCN 1 Lê Thị Thủy Tiên 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
119 TOÁN 9 T9PCN 2 Đỗ Thị Hải 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
120 TOÁN 9 T9PCN3 Phạm Ngọc Trung 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
121 TOÁN 9 T9U7 Đỗ Thị Hải 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
122 LÝ 9 L9R6.1 Nguyễn Ngọc Phương Dung 6 14:00 - 15:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
123 LÝ 9 L9R6.2 Trần Thị Thái Hiền 6 14:00 - 15:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
124 LÝ 9 L9Q7.1 Nguyễn Tố Ái 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
125 LÝ 9 L9Q7.2 Trần Thị Thái Hiền 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
126 LÝ 9 L9T7 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 14:00 - 15:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
127 LÝ 9 L9CN Trần Thị Thái Hiền CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
128 HÓA 9 H9S6.1 Võ Như Nguyện 6 15:45 - 17:15 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
129 HÓA 9 H9S6.2 Nguyễn Ngọc Phương Thúy 6 15:45 - 17:15 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
130 HÓA 9 H9Q7.1 Nguyễn Ngọc Phương Thúy 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
131 HÓA 9 H9Q7.2 Nguyễn Ngọc Thu Ngân 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
132 HÓA 9 H9U7 Võ Như Nguyện 7 15:45 - 17:15 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
133 HÓA 9 H9CN.1 Nguyễn Trung Tín CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
134 HÓA 9 H9CN.2 Nguyễn Ngọc Thu Ngân CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
135 VĂN 9 V9QCN Lê Thị Việt 7 - CN 10:00 - 11:30 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
136 TOÁN 7 T7B2 Phạm Ngọc Sáng 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
137 TOÁN 7 T7PCN3 Đỗ Thị Thùy Linh 7 - CN 09:45 - 12:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
138 TOÁN 8 T8B2 Nguyễn Trần Anh Tuấn 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
139 LÝ 8 L8T7 Phạm Hà My 7 14:00 - 15:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký