TIỂU HỌC
STT MÔN HỌC LỚP GIÁO VIÊN THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ
1 TOÁN IQ L1 IQ1 9TUAN Phạm Hà My 3 09:45 - 11:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
2 TOÁN IQ L1 IQ 1P Nguyễn Tố Ái 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
3 TOÁN NC 2 T2 9TUAN Phạm Hà My 2 - 4 08:00 - 09:30 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
4 TOÁN IQ L1 IQ 1U Phạm Hà My 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
5 TOÁN IQ L1 IQ 1CN Phạm Hà My CN 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
6 TOÁN IQ L1 IQ 1A2 Phạm Hà My 2 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
7 TOÁN IQ L1 IQ 1A6 Phạm Hà My 6 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
8 TOÁN IQ L1 IQ 1D5 Nguyễn Tố Ái 5 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
9 TOÁN NC 1 T1 9TUAN Nguyễn Tố Ái 2 - 4 08:00 - 09:30 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
10 TOÁN IQ L2 IQ2 9TUAN Nguyễn Tố Ái 3 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
11 TOÁN IQ L2 IQ 2P Phạm Hà My 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
12 TOÁN IQ L2 IQ 2U Nguyễn Tố Ái 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
13 TOÁN IQ L2 IQ 2CN Nguyễn Tố Ái CN 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
14 TOÁN IQ L2 IQ 2A2 Nguyễn Tố Ái 2 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
15 TOÁN IQ L2 IQ 2D3 Trần Thị Thái Hiền 3 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
16 TOÁN IQ L2 IQ 2A6 Nguyễn Ngọc Phương Dung 6 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
17 TOÁN IQ L2 IQ 2D5 Phạm Hà My 5 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
18 TOÁN IQ L3 IQ3 9TUAN Nguyễn Ngọc Phương Dung 3 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
19 TOÁN IQ L3 IQ 3P.1 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
20 TOÁN IQ L3 IQ 3P.2 Trần Thị Thái Hiền 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
21 TOÁN IQ L3 IQ 3U Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
22 TOÁN IQ L3 IQ 3CN Dương Thị Mỹ Duyên CN 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
23 TOÁN IQ L3 IQ 3A2 Nguyễn Ngọc Phương Dung 2 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
24 TOÁN IQ L3 IQ 3A4 Phạm Thị Mỹ Nhân 4 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
25 TOÁN IQ L3 IQ 3D3 Phạm Hà My 3 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
26 TOÁN IQ L3 IQ 3D5 Trần Phước Đoan Trang 5 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
27 TOÁN NC 3 T3 9TUAN Nguyễn Ngọc Phương Dung 2 - 4 08:00 - 09:30 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
28 TOÁN IQ L4 IQ4 9TUAN Phùng Thị Nghĩa 3 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
29 TOÁN IQ L4 IQ 4P.1 Đỗ Trường Giang 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
30 TOÁN IQ L4 IQ 4P.2 Trần Phước Đoan Trang 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
31 TOÁN IQ L4 IQ 4P.3 Phùng Thị Nghĩa 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
32 TOÁN IQ L4 IQ 4U.1 Nguyễn Trần Anh Tuấn 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
33 TOÁN IQ L4 IQ 4U.2 Phan Thị Hồng Sương 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
34 TOÁN IQ L4 IQ 4U.3 Phùng Thị Nghĩa 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
35 TOÁN IQ L4 IQ 4CN.1 Lê Đình Quán CN 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
36 TOÁN IQ L4 IQ 4CN.2 Phùng Thị Nghĩa CN 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
37 TOÁN IQ L4 IQ 4A2 Lê Đình Quán 2 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
38 TOÁN IQ L4 IQ 4A6 Trần Phước Đoan Trang 6 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
39 TOÁN IQ L4 IQ 4D3 Phùng Thị Nghĩa 3 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
40 TOÁN IQ L4 IQ 4D5 Phạm Tuấn Hùng 5 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
41 TOÁN NC 4 T4 9TUAN Du Huệ Huệ 2 - 4 08:00 - 09:30 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
42 TOÁN NC 4 T4A1 Vũ Hoàng Sơn 2 - 6 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
43 TOÁN NC 4 T4A2 Đỗ Thị Như Loan 2 - 6 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
44 TOÁN NC 4 T4D1 Du Huệ Huệ 3 - 7 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
45 TOÁN NC 4 T4D2 Đỗ Thị Như Loan 3 - 7 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
46 TOÁN NC 4 T4P7 Đỗ Thị Như Loan 7 08:00 - 09:30 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
47 TOÁN IQ L5 IQ5 9TUAN Dương Minh Tới 3 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
48 TOÁN IQ L5 IQ 5P.1 Dương Minh Tới 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
49 TOÁN IQ L5 IQ 5P.2 Phạm Tuấn Hùng 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
50 TOÁN IQ L5 IQ 5U.1 Dương Minh Tới 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
51 TOÁN IQ L5 IQ 5U.2 Đỗ Trường Giang 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
52 TOÁN IQ L5 IQ 5CN Đỗ Trường Giang CN 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
53 TOÁN IQ L5 IQ 5A2 Dương Minh Tới 2 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
54 TOÁN IQ L5 IQ 5A4 Dương Minh Tới 4 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
55 TOÁN IQ L5 IQ 5D3 Dương Minh Tới 3 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
56 TOÁN IQ L5 IQ 5D5 Đỗ Trường Giang 5 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
57 TOÁN NC 5 T5 9TUAN Cù Thị Hồng Uyên 2 - 4 08:00 - 09:30 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
58 TOÁN NC 5 T5PCN1 Du Huệ Huệ 7 - CN 08:00 - 09:30 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
59 TOÁN NC 5 T5PCN2 Cù Thị Hồng Uyên 7 - CN 08:00 - 09:30 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
60 TOÁN NC 5 T5A1 Du Huệ Huệ 2 - 6 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
61 TOÁN NC 5 T5A2 Cù Thị Hồng Uyên 2 - 6 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
62 TOÁN NC 5 T5D1 Cù Thị Hồng Uyên 3 - 5 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
63 TOÁN NC 5 T5D2 Vũ Hoàng Sơn 3 - 5 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
64 VĂN 5 V5QCN Lê Thị Thanh Diệu 7 - CN 09:45 - 11:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
65 VĂN 5 V5B Vũ Hoàng Sơn 2 - 6 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký
66 VĂN 5 V5F Vũ Hoàng Sơn 3 - 5 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN Đăng ký