TIỂU HỌC
STT MÔN HỌC LỚP GIÁO VIÊN THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ
1 TOÁN IQ L2 IQ 2A2 Phạm Hà My 2 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
2 TOÁN IQ L2 IQ 2D3 Phạm Hà My 3 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
3 TOÁN IQ L2 IQ 2P.1 Nguyễn Tố Ái 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
4 TOÁN IQ L2 IQ 2P.2 Trần Thị Thái Hiền 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
5 TOÁN IQ L2 IQ 2U Phạm Hà My 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
6 TOÁN IQ L2 IQ 2CN Dương Thị Mỹ Duyên CN 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
7 TOÁN IQ L3 IQ 3A2 Nguyễn Ngọc Phương Dung 2 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
8 TOÁN IQ L3 IQ 3D3 Dương Thị Mỹ Duyên 3 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
9 TOÁN IQ L3 IQ 3D5 Nguyễn Tố Ái 5 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
10 TOÁN IQ L3 IQ 3P.1 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
11 TOÁN IQ L3 IQ 3P.2 Trần Phước Đoan Trang 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
12 TOÁN IQ L3 IQ 3P.3 Dương Thị Mỹ Duyên 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
13 TOÁN IQ L3 IQ 3U.1 Phan Thị Hồng Sương 7 15:00 - 17:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
14 TOÁN IQ L3 IQ 3U.2 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 15:00 - 17:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
15 TOÁN IQ L3 IQ 3U.3 Phùng Thị Nghĩa 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
16 TOÁN IQ L3 IQ 3CN .1 Phạm Hà My CN 8:00 - 9:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
17 TOÁN IQ L3 IQ 3CN.2 Phùng Thị Nghĩa CN 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
18 TOÁN IQ L4 IQ 4A2 Dương Minh Tới 2 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
19 TOÁN IQ L4 IQ 4D3 Phùng Thị Nghĩa 3 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
20 TOÁN IQ L4 IQ 4D5 Phạm Tuấn Hùng 5 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
21 TOÁN IQ L4 IQ 4P.1 Đỗ Trường Giang 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
22 TOÁN IQ L4 IQ 4P.2 Phùng Thị Nghĩa 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
23 TOÁN IQ L4 IQ 4U.1 Nguyễn Trần Anh Tuấn 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
24 TOÁN IQ L4 IQ 4U.2 Đỗ Trường Giang 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
25 TOÁN IQ L4 IQ 4CN Lê Đình Quán CN 8:00 - 9:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
26 TOÁN IQ L5 IQ 5A2 Lê Đình Quán 2 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
27 TOÁN IQ L5 IQ 5D3.1 Dương Minh Tới 3 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
28 TOÁN IQ L5 IQ 5D3.2 Phạm Tuấn Hùng 3 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
29 TOÁN IQ L5 IQ 5A4 Dương Minh Tới 4 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
30 TOÁN IQ L5 IQ 5D5 Đỗ Trường Giang 5 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
31 TOÁN IQ L5 IQ 5P.1 Dương Minh Tới 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
32 TOÁN IQ L5 IQ 5P.2 Phạm Tuấn Hùng 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
33 TOÁN IQ L5 IQ 5U.1 Dương Minh Tới 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
34 TOÁN IQ L5 IQ 5U.2 Phạm Tuấn Hùng 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
35 TOÁN IQ L5 IQ 5CN Đỗ Trường Giang CN 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
36 TOÁN 4 T4P7.1 Nguyễn Văn Hùng 7 08:00 - 10:30 2.805.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
37 TOÁN 4 T4P7.2 Đỗ Thị Như Loan 7 08:00 - 10:30 2.805.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
38 TOÁN 4 T4A1 Du Huệ Huệ 2 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
39 TOÁN 4 T4A2 Đỗ Thị Như Loan 2 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
40 TOÁN 4 T4D Cù Thị Hồng Uyên 5 - 7 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
41 TOÁN 5 T5A1 Cù Thị Hồng Uyên 2 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
42 TOÁN 5 T5A2 Vũ Hoàng Sơn 2 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
43 TOÁN 5 T5D1 Du Huệ Huệ 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
44 TOÁN 5 T5D2 Vũ Hoàng Sơn 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
45 TOÁN 5 T5PCN Cù Thị Hồng Uyên 7 - CN 08:00 - 09:30 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
46 VĂN 5 V5B Vũ Hoàng Sơn 2 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
47 VĂN 5 V5F Vũ Hoàng Sơn 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
48 VĂN 5 V5QCN Vũ Hoàng Sơn 7 - CN 09:45 - 11:45 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
49 TOÁN 6 T6A3 Trần Phước Đoan Trang 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký