TIỂU HỌC
STT MÔN HỌC LỚP GIÁO VIÊN THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ
1 TOÁN IQ L3 IQ 3D3 Dương Thị Mỹ Duyên 3 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
2 TOÁN IQ L3 IQ 4D3 Lê Đình Quán 3 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 tuần Đăng ký
3 TOÁN IQ L3 IQ 3P.1 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
4 TOÁN IQ L3 IQ 3U.1 Nguyễn Như Ngọc 7 15:30 - 17:00 3.000.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
5 TOÁN IQ L3 IQ 3CN .1 Phạm Hà My CN 08:00 - 09:30 3.000.000VNĐ/ 20 tuần Đăng ký
6 TOÁN IQ L4 IQ 4P.1 Đỗ Trường Giang 7 08:00 - 09:30 3.000.000VNĐ/20 tuần Đăng ký
7 TOÁN IQ L4 IQ 4U.1 Nguyễn Trần Anh Tuấn 7 15:30 - 17:00 3.000.000VNĐ/20 tuần Đăng ký
8 TOÁN IQ L4 IQ 4CN Lê Đình Quán CN 08:00 - 09:30 3.000.000VNĐ/20 tuần Đăng ký
9 TOÁN IQ L4 IQ 4D5 Phạm Tuấn Hùng 5 17:45 - 19:15 3.000.000VNĐ/20 tuần Đăng ký
10 TOÁN IQ L5 IQ 5D3.1 Dương Minh Tới 3 17:45 - 19:15 3.000.000VNĐ/20 tuần Đăng ký
11 TOÁN IQ L5 IQ 5A2 Đỗ Trường Giang - Lê Đình Quán 2 17:45 - 19:15 3.000.000VNĐ/20 tuần Đăng ký
12 TOÁN IQ L5 IQ 5P.1 Dương Minh Tới 7 08:00 - 09:30 3.000.000VNĐ/20 tuần Đăng ký
13 TOÁN IQ L5 IQ 5U1 Dương Minh Tới 7 15:30 - 17:00 3.000.000VNĐ/20 tuần Đăng ký
14 TOÁN IQ L5 IQ 5CN Đỗ Trường Giang CN 08:00 - 09:30 3.000.000VNĐ/20 tuần Đăng ký
15 TOÁN 4 T4P7.1 Du Huệ Huệ 7 08:00 - 10:30 3.300.000VNĐ/20 tuần Đăng ký
16 TOÁN 5 T5P7CN Cù Thị Hồng Uyên 7 - CN 08:00 - 09:30 4.400.000VNĐ/20 tuần Đăng ký
17 TOÁN 4 T4A Du Huệ Huệ 2 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000VNĐ/20 tuần Đăng ký
18 TOÁN 5 T5A Cù Thị Hồng Uyên 2 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000VNĐ/20 tuần Đăng ký
19 VĂN 5 V5B Vũ Hoàng Sơn 2 - 6 19:30 - 21:00 4.400.000VNĐ/20 tuần Đăng ký
20 VĂN 5 V5F Vũ Hoàng Sơn 5 - 7 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
21 VĂN 5 V5Q7CN Lê Thị Thanh Diệu 7 - CN 09:45 - 11:15 4.400.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
22 TOÁN IQ L1 IQ 1P Phạm Hà My 7 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
23 TOÁN IQ L1 IQ 1U Nguyễn Tố Ái 7 15:30 - 17:00 3.000.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
24 TOÁN IQ L1 IQ 1CN Nguyễn Tố Ái CN 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
25 TOÁN IQ L2 IQ 2U Phạm Hà My 7 15:30 - 17:00 3.000.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
26 TOÁN IQ L2 IQ 2CN Dương Thị Mỹ Duyên CN 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
27 TOÁN IQ L2 IQ 2A2 Phạm Hà My 2 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
28 TOÁN IQ L2 IQ 2D3 Phạm Hà My 3 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 tuần Đăng ký
29 TOÁN IQ L2 IQ 2P Nguyễn Tố Ái 7 8:00 - 9:30 3.000.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
30 TOÁN IQ L2 IQ 2P 2 Trần Thị Thái Hiền 7 8:00 - 9:30 3.000.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
31 TOÁN 4 T4P7.2 Đỗ Thị Như Loan 7 8:00 - 10:30 3.300.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
32 TOÁN IQ L4 IQ 4P.2 Phùng Thị Nghĩa 7 8:00 - 9:30 3.000.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
33 TOÁN IQ L4 IQ 4U.2 Đỗ Trường Giang 7 15:30 - 17:00 3.000.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
34 TOÁN IQ L5 IQ 5P.2 Phạm Tuấn Hùng 7 8:00 - 9:30 3.000.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
35 TOÁN IQ L5 IQ 5U.2 Phạm Tuấn Hùng 7 15:30 - 17:00 3.000.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
36 TOÁN IQ L3 IQ 3A2 Nguyễn Ngọc Phương Dung 2 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
37 TOÁN 5 T5D1 Du Huệ Huệ 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
38 TOÁN 5 T5D2 Vũ Hoàng Sơn 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
39 TOÁN IQ L1 IQ 1A2 Nguyễn Tố Ái 2 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 tuần Đăng ký
40 TOÁN IQ L1 IQ 1D5 Phạm Hà My 5 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 tuần Đăng ký
41 TOÁN IQ L3 IQ 3D5 Nguyễn Tố Ái 5 17:45 - 19:15 3.000.000/ 20 tuần Đăng ký
42 TOÁN IQ L4 IQ 4A2 Dương Minh Tới 2 17:45 - 19:15 3.000.000/ 20 tuần Đăng ký
43 TOÁN IQ L5 IQ 5D3.2 Phạm Tuấn Hùng 3 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
44 TOÁN IQ L5 IQ 5A4 Dương Minh Tới 4 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
45 TOÁN IQ L5 IQ 5D5 Đỗ Trường Giang 5 17:45 - 19:15 3.000.000/ 20 tuần Đăng ký
46 TOÁN 4 T4D Cù Thị Hồng Uyên 5 - 7 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
47 TOÁN IQ L3 IQ 3P.2 Nguyễn Như Ngọc 7 8:00 - 9:30 3.000.000/ 20 tuần Đăng ký
48 TOÁN IQ L3 IQ 3U.2 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 15:30 - 17:00 3.000.000/ 20 tuần Đăng ký
49 TOÁN IQ L3 IQ 3CN.2 Nguyễn Như Ngọc CN 8:00 - 9:30 3.000.000/ 20 tuần Đăng ký