Lớp 10
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HKI
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN VẬT LÝ 10

BUỔI

PHÂN MÔN

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

GHI CHÚ

1

VẬT LÝ

Chuyển động cơ, Chuyển động thẳng đều

 

2

VẬT LÝ

Bài tập: Chuyển động thẳng đều

 

3

VẬT LÝ

Chuyển động thẳng biến đổi đều

 

4

VẬT LÝ

Bài tập: Chuyển động biến đổi đều

 

5

VẬT LÝ

Bài tập: Chuyển động biến đổi đều

 

6

VẬT LÝ

Sự rơi tự do

 

7

VẬT LÝ

Bài tập: Sự rơi tự do

KT1

8

VẬT LÝ

Chuyển động tròn đều

 

9

VẬT LÝ

Bài tập: Chuyển động tròn đều

 

10

VẬT LÝ

Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

 

11

VẬT LÝ

Bài tập: Tính tương đối của chuyển động

 

12

VẬT LÝ

Bài tập ôn chương 1

 

13

VẬT LÝ

Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm.Ba định luật Niu-tơn

 

14

VẬT LÝ

Bài tập: Tổng hợp và phân tích lực-Ba định luật Niu-tơn

 

15

VẬT LÝ

Lực hấp dẫn.Định luật vạn vật hấp dẫn-Bài tập:Định luật vạn vật hấp dẫn

 

16

VẬT LÝ

Lực đàn hồi của lò xo. Định luật húc

 

17

VẬT LÝ

Bài tập: Lực đàn hồi

 

18

VẬT LÝ

Lực ma sát

 

19

VẬT LÝ

Bài tập: Lực ma sát

KT2

20

VẬT LÝ

Lực hướng tâm

 

21

VẬT LÝ

Bài tập: Lực hướng tâm

 

22

VẬT LÝ

Chuyển động ném ngang

 

23

VẬT LÝ

Bài toán về chuyển động ném ngang

 

24

VẬT LÝ

Bài tập ôn chương 2

KT3

25

VẬT LÝ

Cân bằng của một vật chịu tác dụng của 2 lực và của 3 lực không song song

 

26

VẬT LÝ

Bài tập :Cân bằng của một vật chịu tác dụng của 2 lực và của 3 lực không song song

 

27

VẬT LÝ

Cân bằng của 1 vật có trục quay cố định. Momen lực

 

28

VẬT LÝ

Bài tập:Cân bằng của 1 vật có trục quay cố định.

 

29

VẬT LÝ

Bài tập:Cân bằng của 1 vật có trục quay cố định.

 

30

VẬT LÝ

Cân bằng của 1 vật chịu tác dụng của 3 lực song song.
Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

 

31

VẬT LÝ

Bài tập: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

KT4

32

VẬT LÝ

Cân bằng của 1 vật có mắt chân đế,chuyển động tịnh tiến của vật rắn.
Chuyển động quay của vật rắn quanh 1 trục cố định

 

33

VẬT LÝ

Cân bằng của 1 vật có mắt chân đế,chuyển động tịnh tiến của vật rắn.
Chuyển động quay của vật rắn quanh 1 trục cố định

 

34

VẬT LÝ

Bài tập:Ngẫu lực

 

35

VẬT LÝ

Bài tập ôn chương 3

 

36

VẬT LÝ

Bài tập ôn chương 3

KTHK1

37

VẬT LÝ

Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

 

38

VẬT LÝ

Bài tập: Định luật bảo toàn động lượng

 Các lớp khác
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10