Lớp 12
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HKI
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN VẬT LÝ 12

BUỔI

PHÂN MÔN

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

GHI CHÚ

1

VẬT LÝ

TRẮC NGHIỆM GIAO THOA SÓNG

 

2

VẬT LÝ

SÓNG DỪNG

 

3

VẬT LÝ

BÀI TẬP SÓNG DỪNG

 

4

VẬT LÝ

TRẮC NGHIỆM SÓNG DỪNG

 

5

VẬT LÝ

SÓNG ÂM

 

6

VẬT LÝ

TRẮC NGHIỆM SÓNG ÂM

KT 1

7

VẬT LÝ

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG SÓNG CƠ

 

8

VẬT LÝ

GIẢI ĐỀ THI CHƯƠNG SÓNG CƠ

 

9

VẬT LÝ

GIẢI ĐỀ THI CHƯƠNG SÓNG CƠ

 

10

VẬT LÝ

DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

 

11

VẬT LÝ

CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU - CÔNG SUẤT

 

12

VẬT LÝ

BÀI TẬP CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

 

13

VẬT LÝ

BÀI TẬP CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

 

14

VẬT LÝ

TRẮC NGHIỆM CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

KT2

15

VẬT LÝ

TRẮC NGHIỆM CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

 

16

VẬT LÝ

CÁC MÁY ĐIỆN VÀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN

 

17

VẬT LÝ

TRẮC NGHIỆM CÁC MÁY ĐIỆN VÀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN

 

18

VẬT LÝ

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

 

19

VẬT LÝ

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

 

20

VẬT LÝ

GIAI ĐỀ THI CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

KT3

21

VẬT LÝ

GIAI ĐỀ THI CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

 

22

VẬT LÝ

GIAI ĐỀ THI CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

 

23

VẬT LÝ

MẠCH DAO ĐỘNG - SÓNG ĐIỆN TỪ

 

24

VẬT LÝ

TRẮC NGHIỆM MẠCH DAO ĐỘNG - SÓNG ĐIỆN TỪ

 

25

VẬT LÝ

GIAI ĐỀ THI CHƯƠNG DAO ĐỘNG - SÓNG ĐIỆN TỪ

 

26

VẬT LÝ

TÁN SẮC - GIAO THOA

KT4

27

VẬT LÝ

BÀI TẬP TÁN SẮC - GIAO THOA

 

28

VẬT LÝ

TRẮC NGHIỆM TÁN SẮC - GIAO THOA

 

29

VẬT LÝ

TRẮC NGHIỆM TÁN SẮC - GIAO THOA

 

30

VẬT LÝ

TRẮC NGHIỆM TÁN SẮC - GIAO THOA

 

31

VẬT LÝ

CÁC LOẠI QUANG PHỔ- CÁC BỨC XẠ
KHÔNG NHÌN THẤY

 

32

VẬT LÝ

TRẰC NGHIỆM CÁC LOẠI QUANG PHỔ- CÁC BỨC XẠ
KHÔNG NHÌN THẤY

 

33

VẬT LÝ

GIAI ĐỀ THI CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG

 

34

VẬT LÝ

GIAI ĐỀ THI CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG

THI HK1

35

VẬT LÝ

HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI

 

36

VẬT LÝ

BÀI TẬP HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI

 

37

VẬT LÝ

TRẮC NGHIỆM HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI

 

38

VẬT LÝ

HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG - PHÁT QUANG

 Các lớp khác
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10