Lớp 10
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HKI
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN HÓA HỌC 10

Tuần

Thời gian

Số tiết

NỘI DUNG

1

13/8 → 18/8

4

Ôn tập đầu năm

 

2

 

20/8 → 25/8

 

4

Chương I: NGUYÊN TỬ
+ Thành phần nguyên tử
+ Hạt nhân nguyên tử-Nguyên tố hoá học

3

27/8 → 01/9

4

+ Đồng vị-Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình
+ Bài tập

4

 

03/9 → 08/9

 

4

+ Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử.
+ Luyện tập: Thành phần cấu tạo nguyên tử-Khối lượng nguyên tử-Obitan nguyên tử

5

 

10/9 → 15/9

4

+ Lớp và phân lớp electron
+ Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron của nguyên tử

6

 

17/9 → 22/9

4

+ Luyện tập chương I. (đồng vị, số hạt cơ bản, số e ở lớp – phân lớp, khối lượng tương đối – tuyệt đối, kí hiệu nguyên tử, mol, obitan nguyên tử)
+ Kiểm tra 15 phút.

7

 

24/9 → 29/9

4

Chương II: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NT HÓA HỌC & ĐỊNH LUẬT T.H
+ Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
+ Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hoá học

8

 

01/10 → 06/10

4

+ Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hoá học
+ Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hoá học-Định luật tuần hoàn

9

 

08/10 → 13/10

4

+ Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
+ Luyện tập chương II. (Xác lập mối quan hệ giữa vị trí, cấu tạo nguyên tử các nguyên tố và tính chất của các nguyên tố)

10

15/10 → 20/10

4

+ Luyện tập chương II (tiếp theo)
+ Kiểm tra 1 tiết.

11

 

22/10 → 27/10

4

Chương III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC
+ Khái niệm về liên kết hoá học – Liên kết ion.
+ Liên kết cộng hoá trị. 

12

 

29/10 → 03/11

4

+ Sự lai hoá các obitan nguyên tử - Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba.
+ Hiệu độ âm điện và liên kết hoá học.
+ Luyện tập: Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị, Sự lai hoá các obitan nguyên tử.

13

 

05/11 → 10/11

4

+ Mạng tinh thể nguyên tử. Mạng tinh thể phân tử
+ Hoá trị và số oxi hoá.
+ Liên kết kim loại.

14

12/11 → 17/11

4

+ Luyện tập chương III
+ Kiểm tra 15 phút

15

 

19/11 → 24/11

4

Chương IV: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
+ Phản ứng oxi hoá-khử (dạng căn bản, môi trường, phức tạp, có ẩn số)
+ Phâm loại phản ứng hóa học vô cơ.

16

26/11 → 01/12

4

+ Phân loại phản ứng hóa học vô cơ (tiếp theo)
+ Luyện tập chương IV

17

03/12 → 08/12

4

+ Kiểm tra 1 tiết
+ Khái quát về nhóm Halogen. Clo

18

10/12 → 15/12

4

 ÔN THI HỌC KỲ I

19

17/12 → 22/12

4

 THI HỌC KỲ ICác lớp khác
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10