Lớp 11
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HKI
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN HÓA HỌC 11
TUẦN BUỔI NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1
1
Thứ tư 14/8 Sự điện li
2
Thứ sáu 16/8 Ôn tập nhóm VIIA
2
3
Thứ tư 22/8 Bài tập điện li
4
Thứ sáu 24/8 Bài tập  nhóm VIIA
3
5
Thứ tư 29/8 Axit - Baz - Muối - pH dung dịch
6
Thứ sáu 31/8 Ôn tập Oxi và Lưu huỳnh
4
7
Thứ tư 05/9 Bài tập Axit - Baz - Muối - pH dung dịch
8
Thứ sáu 07/9 Bài tập Oxi và Lưu huỳnh
5
9
Thứ tư 12/9 Bài tập Axit - Baz - Muối - pH dung dịch
10
Thứ sáu 14/9 Nitơ và hợp chất nitơ
6
11
Thứ tư 19/9 Phản ứng trao đổi
12
Thứ sáu 21/9 Bài tập nitơ và hợp chất nitơ
7
13
Thứ tư 26/9 Bài tập phản ứng trao đổi
14
Thứ sáu 28/9 Bài tập nitơ và hợp chất nitơ
8
15
Thứ tư 03/10 Bài tập phản ứng trao đổi
16
Thứ sáu 05/10 Phospho và hợp chất phospho
9
17
Thứ tư 10/10 Kiểm tra giữa học kì 1
18
Thứ sáu 12/10 Bài tập Phospho và hợp chất phospho
10
19
Thứ tư 17/10 Bài tập các phản ứng trao đổi xảy ra nhiều giai đoạn
20
Thứ sáu 19/10 Cacbon và Silic
11
21
Thứ tư 24/10 Bài tập các phản ứng trao đổi xảy ra nhiều giai đoạn
22
Thứ sáu 26/10 Bài tập Cacbon và Silic
12
23
Thứ tư 31/10 Bài tập các phản ứng trao đổi xảy ra nhiều giai đoạn
24
Thứ sáu 02/11 Giới thiệu hóa hữu cơ: liên kết trong hợp chất hữu cơ; Trạng thái lai hóa của cacbon; Phân loại hợp chất hữu cơ
13
25
Thứ tư 07/11 Các dạng công thức trong hóa hữu cơ. Cách xác định liên kết s, p
26
Thứ sáu 09/11 Giới thiệu hóa hữu cơ: liên kết trong hợp chất hữu cơ; Trạng thái lai hóa của cacbon; Phân loại hợp chất hữu cơ
14
27
Thứ tư 14/11 Cách công thức phân tử của chất hữu cơ
28
Thứ sáu 16/11 Ankan và Xicloankan
15
29
Thứ tư 21/11 Khái niệm đồng đẳng; đồng phân
30
Thứ sáu 23/11 Bài tập Ankan và Xicloankan
16
31
Thứ tư 28/11 Ankin
32
Thứ sáu 30/11 Anken
17
33
Thứ tư 05/12 Bài tập Ankin
34
Thứ sáu 07/12 Bài tập Anken
18
35
Thứ tư 12/12 Ôn tập học kì 1
36
Thứ sáu 14/12 Ôn tập học kì 1
19
37
Thứ tư 19/12 Ôn tập học kì 1
38
Thứ sáu 21/12 Ôn tập học kì 1


Các lớp khác
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10