Lớp 12
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HKI
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN HÓA HỌC 12
TUẦN BUỔI NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1 1 Thứ ba 14/8 Lí thuyết Este
2 Thứ năm 16/8 Bài tập este
2 3 Thứ ba 21/8
4 Thứ năm 23/8
3 5 Thứ ba 28/8 Lí thuyết Lipit
6 Thứ năm 30/8 Bài tập lipit
4 7 Thứ ba 04/9 Lí thuyết Cacbonhiđrat
8 Thứ năm 06/9 Bài tập cacbonhiđrat
5 9 Thứ ba 11/9
10 Thứ năm 13/9 Lí thuyết Amin
6 11 Thứ ba 18/9 Bài tập amin
12 Thứ năm 20/9
7 13 Thứ ba 25/9 Lí thuyết aminoaxit
14 Thứ năm 27/9 Bài tập aminoaxit
8 15 Thứ ba 02/10
16 Thứ năm 04/10 Lí thuyết Polime
9 17 Thứ ba 09/10 Bài tập Polime
18 Thứ năm 11/10 Kiểm Tra giữa học kì I
10 19 Thứ ba 16/10 Lí thuyết cấu hình electron và Vị trí nguyên tố kim loại trong bảng hệ thống tuần hòa
20 Thứ năm 18/10 Bài tập cấu hình electron và Vị trí nguyên tố kim loại trong bảng hệ thống tuần hòa
11 21 Thứ ba 23/10 Cấu trúc tinh thể kim loại - Tính chất vật lí của kim loại
22 Thứ năm 25/10 Lí thuyết và Bài tập Thế điện cực kim loại
12 23 Thứ ba 30/10 Lí thuyết và Bài tập Ăn mòn kim loại
24 Thứ năm 01/11 Giới thiệu tính chất hóa học của kim loại
13 25 Thứ ba 06/11 Bài tập kim loại phản ứng với phi kim
26 Thứ năm 08/11 Bài tập kim loại phản ứng với nước, dung dịch axit, dung dịch kiềm tạo sản phẩm khử H2
14 27 Thứ ba 13/11
28 Thứ năm 15/11 Bài tập kim loại phản ứng với dung dịch muối
15 29 Thứ ba 20/11
30 Thứ năm 22/11 Bài tập kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, HNO3
16 31 Thứ ba 27/11
32 Thứ năm 29/11
17 33 Thứ ba 04/12 Điều chế kim loại
34 Thứ năm 06/12 Bài tập điều chế kim loại bằng phương pháp điện phân
18 35 Thứ ba 11/12 Bài tập điều chế kim loại bằng phương pháp điện phân
36 Thứ năm 13/12 Ôn thi HK1
19 37 Thứ ba 18/12
38 Thứ năm 20/12


Các lớp khác
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10