Lớp 10
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HKI
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN TOÁN 10

BUỔI

PHÂN MÔN

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

GHI CHÚ

1

Đại số 10

Mệnh đề và mệnh đề chứa biến

 

2

Hình học 10

Vectơ

 

3

Đại số 10

Áp dụng mệnh đề vào suy luận Toán học

 

4

Đại số 10

Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

 

5

Hình học 10

Tổng của hai vectơ

 

6

Đại số 10

Đại cương về hàm số

 

7

Đại số 10

Đại cương về hàm số (tiếp theo)

 

8

Hình học 10

Bài tập Tổng của hai vectơ

 

9

Đại số 10

Đại cương về hàm số (tiếp theo)

 

10

Đại số 10

Hàm số bậc nhất

 

11

Hình học 10

Hiệu của hai vectơ

 

12

Đại số 10

Hàm số bậc hai

 

13

Đại số 10+Lượng giác 10

Luyện tập - Góc và cung lượng giác

 

14

Hình học 10

Tích của một vectơ với một số

 

15

Đại số 10

Đại cương về phương trình

 

16

Đại số 10+Lượng giác 10

Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn                                    
Các giá trị lượng giác của 1 cung

 

17

Hình học 10

Tích của một vectơ với một số (tiếp theo)

 

18

Đại số 10

Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn (tiếp theo)

 

19

Đại số 10+Lượng giác 10

Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn (tiếp theo)                   
Các giá trị lượng giác của 1 cung (tiếp theo)

 

20

Hình học 10

Tích của một vectơ với một số (tiếp theo)

 

21

Đại số 10

Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn (tiếp theo)

 

22

Đại số 10+Lượng giác 10

Một số phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai                     
Các giá trị lượng giác của 1 cung (tiếp theo)

 

23

Hình học 10

Trục toạ độ và hệ trục toạ độ

 

24

Đại số 10

Một số phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai (tiếp theo)

 

25

Đại số 10+Lượng giác 10

Một số phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai (tiếp theo)  
Dấu của các giá trị lượng giác

 

26

Hình học 10

Tích vô hướng của hai vectơ

 

27

Đại số 10

Một số phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai (tiếp theo)

 

28

Đại số 10+Lượng giác 10

Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn                                                   
Cung liên kết

 

29

Hình học 10

Tích vô hướng của hai vectơ (tiếp theo)

 

30

Đại số 10

Hệ phương trình bậc hai hai ẩn

 

31

Đại số 10+Lượng giác 10

Hệ phương trình bậc hai hai ẩn (tiếp theo)
Cung liên kết (tiếp theo)

 

32

Hình học 10

Tích vô hướng của hai vectơ (tiếp theo)

 

33

Đại số 10

Hệ phương trình bậc hai hai ẩn (tiếp theo)

 

34

Đại số 10+
Lượng giác 10

Ôn tập                                                                                          
Công thức cộng

 

35

Hình học 10

Hệ thức lượng trong tam giác

 

36

Đại số 10

Ôn tập

 

37

Đại số 10
+Lượng giác 10

Bất đẳng thức                                                                               
Công thức cộng (tiếp theo)

 

38

Hình học 10

Hệ thức lượng trong tam giác (tiếp theo)

 

39

Đại số 10

Ôn tập

 

40

Đại số 10
+Lượng giác 10

Bất đẳng thức (tiếp theo)                                                                               
Công thức nhân

 

41

Hình học 10

Ôn tập

 

42

Đại số 10

Ôn tập

 

43

Đại số 10
+Lượng giác 10

Bất đẳng thức (tiếp theo)                                  
Ôn tập

 

44

Hình học 10

Phương trình tổng quát của đường thẳng

 

45

Đại số 10

Thi học kỳ

3-Dec

46

Đại số 10
+Lượng giác 10

Đại cương về bất phương trình
Công thức biến đổi

 

47

Hình học 10

Kiểm tra  học kỳ 1

28/11/2012

48

Đại số 10

Bất đẳng thức (tiếp theo)

 

49

Đại số 10
+Lượng giác 10

Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn                                  
Công thức biến đổi (tiếp theo)

 

50

Hình học 10

Phương trình tổng quát của đường thẳng (tiếp theo)

 

51

Đại số 10

Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn

 

52

Đại số 10
+Lượng giác 10

Dấu nhị thức bậc nhất 
Công thức biến đổi (tiếp theo)

 

53

Hình học 10

Phương trình tham số của đường thẳng

 

54

Đại số 10

Dấu nhị thức bậc nhất (tiếp theo)

 Các lớp khác
Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 mới Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10