Lớp 8
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HKI
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN TOÁN 8

BUỔI

PHÂN MÔN

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

GHI CHÚ

1

Đại số 8

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng PP đặt nhân tử chung, hằng đẳng thức

14/8/2012

2

Hình học 8

Hình chữ nhật

16/8/2012

3

Đại số 8

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng PP nhóm hạng tử, phối hợp nhiều phương pháp

18/8/2012

4

Hình học 8

Luyện tập hình chữ nhật

21/8/2012

5

Đại số 8

Luyện tập phân tích thành nhân tử

23/8/2012

6

Hình học 8

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

25/8/2012

7

Đại số 8

Luyện tập phân tích thành nhân tử

28/8/2012

8

Hình học 8

Hình thoi

30/8/2012

9

Đại số 8

Chia đơn- đa thức cho đơn thức

1/9/2012

10

Hình học 8

Luyện tập hình thoi

4/9/2012

11

Đại số 8

Chia đa thức một biến đã xắp xếp

6/9/2012

12

Hình học 8

Hình vuông

8/9/2012

13

Đại số 8

Luyện tập

11/9/2012

14

Hình học 8

Luyện tập hình vuông

13/9/2012

15

Đại số 8

Phân thức đại số, tính chất cơ bản và rút gọn phân thức

15/9/2012

16

Hình học 8

Đa giác, đa giác đều, diện tích hình chữ nhật, tam giác

18/9/2012

17

Đại số 8

Luyện tập rút gọn phân thức đại số

20/9/2012

18

Hình học 8

Luyện tập diện tích tam giác, hình chữ nhật

22/9/2012

19

Đại số 8

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

25/9/2012

20

Hình học 8

Luyện tập diện tích tam giác, hình chữ nhật

27/9/2012

21

Đại số 8

Phép cộng và trừ các phân thức đại số

29/9/2012

22

Hình học 8

Diện tích hình thang, hình thoi

2/10/2012

23

Đại số 8

Luyện tập phép cộng và trừ các phân thức đại số

4/10/2012

24

Hình học 8

Luyện tập diện tích hình thang, hình thoi

6/10/2012

25

Đại số 8

Phép nhân và chia các phân thức đại số

9/10/2012

26

Hình học 8

Định lý Talet trong tam giác

11/10/2012

27

Đại số 8

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ, giá trị của phân thức

13/10/2012

28

Hình học 8

Định lý Đảo và hệ quả của Định lý Talet trong tam giác

16/10/2012

29

Đại số 8

Luyện tập biến đổi các biểu thức hữu tỉ, giá trị của phân thức

18/10/2012

30

Hình học 8

Luyện tập định lý Ta-lét, Ta-lét đảo và hệ quả Ta-lét

20/10/2012

31

Đại số 8

Mở đầu về pt, pt bậc nhất và cách giải

23/10/2012

32

Hình học 8

Luyện tập định lý Ta-lét, Ta-lét đảo và hệ quả Ta-lét

25/10/2012

33

Đại số 8

Phương trình đưa về dạng ax + b = 0

27/10/2012

34

Hình học 8

Tính chất đường phân giác trong tam giác

30/10/2012

35

Đại số 8

Luyện tập phương trình đưa về dạng ax + b = 0

1/11/2012

36

Hình học 8

Tính chất đường phân giác trong tam giác

3/11/2012

37

Đại số 8

Phương trình tích

6/11/2012

38

Hình học 8

Tính chất đường phân giác trong tam giác

8/11/2012

39

Đại số 8

Luyện tập phương trình tích

10/11/2012

40

Hình học 8

Luyện tập tính chất đường phân giác trong tam giác

13/11/2012

41

Đại số 8

Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

15/11/2012

42

Hình học 8

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

17/11/2012

43

Đại số 8

Luyện tập phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

20/11/2012

44

Hình học 8

Luyện tập khái niệm hai tam giác đồng dạng

22/11/2012

45

Đại số 8

Luyện tập phương trình chứa ẩn ở mẫu thức (tt)

24/11/2012

46

Hình học 8

Ôn thi HKI

27/11/2012

47

Đại số 8

Ôn thi HKI

29/11/2012

48

Hình học 8

Ôn thi HKI

01/12/2012

49

Đại số 8

Thi HKI

4/12/2012

50

Hình học 8

Trường hợp đồng dạng thứ nhất

6/12/2012

51

Đại số 8

Giải toán bằng cách lập phương trình

8/12/2012

52

Hình học 8

Luyện tập trường hợp đồng dạng thứ nhất

11/12/2012

53

Đại số 8

Giải toán bằng cách lập phương trình (tt)

13/12/2012

54

Hình học 8

Trường hợp đồng dạng thứ hai

15/12/2012

55

Đại số 8

Luyện tập giải toán bằng cách lập phương trình

17/12/2012

56

Hình học 8

Luyện tập trường hợp đồng dạng thứ hai

20/12/2012

57

Đại số 8

Luyện tập giải toán bằng cách lập phương trình (tt)

22/12/2012Các lớp khác
Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 mới Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10