Lớp 7
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HKI
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN TOÁN 7

BUỔI

PHÂN MÔN

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

1

Đại số 7

Luyện tập số hữu tỉ + tỉ lệ thức + tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

2

Hình học 7

Định lý

3

Hình học 7

Ôn tập chương 1

4

Đại số 7

Làm tròn số + số vô tỉ + căn bậc hai + số thực

5

Hình học 7

Ôn tập chương 1

6

Hình học 7

Ôn tập chương 1

7

Đại số 7

Ôn tập chương 1

8

Đại số 7

Ôn tập chương 1

9

Hình học 7

Kiểm tra 45 phút + sửa bài kiểm tra

10

Đại số 7

Đại lượng tỉ lệ thuận + một số bài toán về tỉ lệ thuận

11

Hình học 7

Tổng ba góc của một tam giác

12

Hình học 7

Bài tập tổng ba góc của một tam giác

13

Đại số 7

Bài tập đại lượng tỉ lệ thuận + một số bài toán về tỉ lệ thuận

14

Hình học 7

Hai tam giác bằng nhau

15

Hình học 7

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác : cạnh - cạnh - cạnh

16

Đại số 7

Đại lượng tỉ lệ nghịch + một số bài toán về tỉ lệ nghịch

17

Hình học 7

BT Trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác : cạnh - cạnh - cạnh

18

Hình học 7

Trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác : cạnh - góc - cạnh

19

Đại số 7

Bài tập đại lượng tỉ lệ nghịch + một số bài toán về tỉ lệ nghịch

20

Hình học 7

BT Trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác : cạnh - góc - cạnh

21

Hình học 7

Trường hợp bằng nhau thứ ba của hai tam giác : góc - cạnh - góc

22

Hình học 7

BT Trường hợp bằng nhau thứ ba của hai tam giác : góc - cạnh - góc

23

Đại số 7

Ôn tập kiểm tra

24

Hình học 7

Ôn tập kiểm tra

25

ĐS + HH

Kiểm tra giữa học kì I

26

ĐS + HH

Sửa bài kiểm tra + ôn tập

27

ĐS + HH

Ôn tập củng cố

28

Đại số 7

Luyện tập BT tỉ lệ thuận + tỉ lệ nghịch

29

Đại số 7

Luyện tập BT tỉ lệ thuận + tỉ lệ nghịch

30

Hình học 7

Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác

31

Đại số 7

Hàm số

32

Hình học 7

Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác

33

Hình học 7

Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác

34

Đại số 7

Bài tập hàm sô

35

Hình học 7

Tam giác cân

36

Hình học 7

Bài tập tam giác cân

37

Đại số 7

Mặt phẳng tọa độ

38

Hình học 7

Bài tập tam giác cân

39

Hình học 7

Định lý Pytago

40

Đại số 7

Đồ thị hàm số y = ax

41

Hình học 7

Bài tập định lý Pytago

42

Hình học 7

Bài tập định lý Pytago

43

Đại số 7

Bài tập đồ thị hàm số y = ax

44

Hình học 7

Ôn tập tổng hợp nâng cao

45

Hình học 7

Ôn tập tổng hợp nâng cao

46

Đại số 7

Ôn tập tổng hợp nâng cao

47

Hình học 7

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

48

Hình học 7

Bài tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

49

Đại số 7

Thu thập số liệu thống kê - Tần số

50

Đại số 7

Ôn tập kiểm tra

51

Hình học 7

Ôn tập kiểm tra

52

ĐS + HH

Kiểm tra cuối học kỳ I

53

ĐS + HH

Ôn tập củng cố nâng cao

54

ĐS + HH

Ôn tập củng cố nâng cao

55

ĐS + HH

Ôn tập củng cố nâng cao

56

ĐS + HH

Ôn tập củng cố nâng cao

57

 

Tổng kết học kỳ ICác lớp khác
Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 mới Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10