Lớp 6 mới
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HKI
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN TOÁN 6 (ÁP DỤNG CHO CÁC LỚP MỚI)

BUỔI

PHÂN MÔN

NỘI DUNG CHI TIẾT

1

Số học 6

CHƯƠNG 1

 

 

1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

 

 

2: Tập hợp các số tự nhiên.

2

Số học 6

3: Ghi số tự nhiên.

 

 

4: Số phần tử của một tập hợp

3

Số học 6

Bài tập buổi 1,2

4

Hình học 6

1: Điểm. Đường thẳng.

 

 

2: Ba điểm thẳng hàng.

 

 

3: Đường thẳng đi qua 2 điểm.

5

Số học 6

Luyện tập tập hợp + KT 30'

6

Số học 6

5: Phép cộng và phép nhân.

 

 

6: Phép trừ và phép chia.

7

Số học 6

Bài tập buổi 6

8

Hình học 6

5: Tia.

 

 

6: Đoạn thẳng.

 

 

7: Độ dài đoạn thẳng.

9

Số học 6

7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

 

 

Nhân chia 2 lũy thừa cùng cơ số.

10

 

8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số.

 

 

9: Thứ tự thực hiện các phép tính.

11

 

Bài tập buổi 9,10

12

Số học 6

10: Tính chất chia hết của một tổng.

 

 

11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

 

 

12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

13

 

Bài tập buổi 11,12

14

 

KT 45' + LT

15

Số học 6

13: Ước và bội.

16

Số học 6

14: Số nguyên tố và hợp số.

 

 

15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

17

 

KT 60' + 30' sửa bài

18

 

Củng cố

19

Số học 6

16: Ước chung và bội chung.

20

Số học 6

17: Ước chung lớn nhất.

 

 

18: Bội chung nhỏ nhất.

21

Số học 6

Bài tập buổi 19,20

22

Hình học 6

8: Khi nào thì AM + MB = AB?

 

 

9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài.

 

 

10: Trung điểm của đoạn thẳng

23

Hình học 6

Bài tập buổi 22+ Kiểm tra 45p(Số học+ hình học)

24

Số học 6

CHƯƠNG 2

 

 

1: Làm quen với số nguyên âm.

 

 

2: Tập hợp các số nguyên.

 

 

3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.

25

Số học 6

Bài tập buổi 24

26

Số học 6

4: Cộng 2 số nguyên cùng dấu.

 

 

5: Cộng 2 số nguyên khác dấu.

27

Số học 6

Bài tập buổi 25,26+ Kiểm tra 15p

28

Số học 6

6: Tính chất của phép cộng các số nguyên.

29

 

7: Phép trừ hai số nguyên.

30

Số học 6

8: Quy tắc dấu ngoặc.

 

 

9: Quy tắc chuyển vế.

31

Số học 6

10: Nhân 2 số nguyên khác dấu.

 

 

11: Nhân 2 số nguyên cùng dấu.

32

Số học 6

Bài tập buổi 31

33

 

KT 60' + 30' sửa bài

34

 

12: Tính chất của phép nhân.

 

 

13: Bội và ước của một số nguyên.

35

 

Bài tập buổi 34

36

 

Ôn tập HK1

37

 

Ôn tập HK1

38

 

Ôn tập HK1Các lớp khác
Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 mới Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10