Lớp 12
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HKI
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN TOÁN 11

BUỔI

PHÂN MÔN

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

GHI CHÚ

1

Giải Tích 11

Đồ thị hàm số , Phép Tịnh tiến hệ trục

 

2

Giải Tích 11

Tiệm cận của đồ thị

 

3

Hình học 12

Bài tập Thể tích Khối Đa Diện

 

4

Giải Tích 12

Khảo sát hàm số

 

5

Giải Tích 12

Bài tập Khảo sát hàm số

 

6

Hình học 12

Bài tập Thể tích Khối Đa Diện

 

7

Giải Tích 12

Các vấn đề về đồ thị hàm số

 

8

Giải Tích 12

Các vấn đề về đồ thị hàm số

 

9

Hình học 12

Mặt cầu. Khối cầu

 

10

Giải Tích 12

Các vấn đề về đồ thị hàm số

 

11

Giải Tích 12

Các vấn đề về đồ thị hàm số

 

12

Hình học 12

Bài tập Mặt cầu. Khối cầu

 

13

Giải Tích 12

Các vấn đề về đồ thị hàm số

 

14

Giải Tích 12

Các vấn đề về đồ thị hàm số

 

15

Hình học 12

Hình trụ, khối trụ

 

16

Giải Tích 12

Chương II. Hàm số lũy thừa, mũ logarit

 

17

Giải Tích 12

Logarit

 

18

Hình học 12

Mặt nón, hình nón, khối nón

 

19

Giải Tích 12

Bài tập ôn

 

20

Kiểm tra

Kiểm tra Giải tích và Hình học

 

21

Hình học 12

ôn tập Hình Học 10

 

22

Giải Tích 12

Bài tập Logarit

 

23

Giải Tích 12

Phương trình mũ và Logarit

 

24

Hình học 12

ôn tập Hình Học 10

 

25

Giải Tích 12

Phương trình mũ và Logarit

 

26

Giải Tích 12

Bài tập

 

27

Hình học 12

ôn tập Hình Học 10

 

28

Giải Tích 12

Hệ phương trình mũ, logarit, luyện tập

 

29

Giải Tích 12

Hệ phương trình mũ, logarit, luyện tập

 

30

Hình học 12

ôn tập Hình Học 10

 

31

Giải Tích 12

Bất phương trình mũ, logarit_luyện tập

 

32

Giải Tích 12

Bất phương trình mũ, logarit_luyện tập

 

33

Hình học 12

ôn tập Hình Học 10

 

34

Giải Tích 12

Chương III. Bài 1 Nguyên hàm và tích phân

 

35

Giải Tích 12

Bài tập

 

36

Hình học 12

Chương III. Bài 1 Hệ tọa độ trong không gian

 

37

Giải Tích 12

Phương pháp tính tích phân

 

38

Giải Tích 12

Bài tập

 

39

Hình học 12

ôn thi học kỳ 1

 

40

Giải Tích 12

Bài tập tích phân

 

41

Giải Tích 12

Bài tập tích phân

 

42

Hình học 12

Tích có hướng của hai vectơ

 

43

Giải Tích 12

Bài tập tích phân

 

44

Giải Tích 12

ôn thi học kỳ 1

 

45

Hình học 12

Bài tập Tọa độ

 

46

Giải Tích 12

ôn thi học kỳ 1

 

47

Giải Tích 12

Kiểm tra  học kỳ 1

28/11/2012

48

Hình học 12

Bài tập Tọa độ

 

49

Giải Tích 12

Bài tập tích phân

 

50

Giải Tích 12

Bài tập tích phân

 

51

Hình học 12

Phương trình của mặt phẳng

 

52

Giải Tích 12

úng dụng của tích phân

 

53

Giải Tích 12

úng dụng của tích phân

 

54

Hình học 12

Phương trình của mặt phẳng

 

1

Giải Tích 11

Đồ thị hàm số , Phép Tịnh tiến hệ trục

 

2

Giải Tích 11

Tiệm cận của đồ thị

 

3

Hình học 12

Bài tập Thể tích Khối Đa Diện

 Các lớp khác
Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 mới Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10