Giảng Viên: Cô Đỗ Thị Hải

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 8 T8B1 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN 8 T8B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN 8 T8 9TUẦN 1 2 - 3 - 4 08:00 - 09:30 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN 9 T9PCN 2 7 - CN 07:30 - 09:45 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN 9 T9A4 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN 8 T8 9TUẦN 3 2 - 3 - 4 09:45 - 11:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN 9 T9A4 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
8 ANH VĂN 9 E9A 4 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
9 TOÁN 9 T9S.2 2 - 4 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
10 TOÁN 9 T9PCN 2 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
11 TOÁN 9 T9U7 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN
12 TOÁN 8 T8B1 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
13 TOÁN 8 T8M 2 - 4 08:30 - 10:30 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
14 TOÁN 9 T9PCN 2 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
15 TOÁN 9 T9A4 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
16 TOÁN 9 T9U7.1 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN