Giảng Viên: Cô Nguyễn Ngọc Phương Dung

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L3 IQ 3A2 2 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN IQ L3 IQ 3P.1 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN IQ L3 IQ 3U.2 7 15:00 - 17:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
4 LÝ 10 L10D 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
5 LÝ 10 L10F 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
6 LÝ 10 L10CN CN 8:00 - 11:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
7 LÝ 6 L6F7 7 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
8 LÝ 8 L8B6 6 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
9 LÝ 9 L9B2 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
10 LÝ 9 L9D7 7 17:45 - 19:15 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
11 LÝ 9 L9S6 6 14:00 - 15:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
12 LÝ 9 L9Q7.1 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN