Giảng Viên: Cô Nguyễn Ngọc Phương Dung

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 7 L7F7 7 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN IQ L3 IQ3 9TUAN 3 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN IQ L3 IQ 3P.1 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN IQ L3 IQ 3U 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN IQ L3 IQ 3A2 2 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN NC 3 T3 9TUAN 2 - 4 08:00 - 09:30 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 LÝ 6 L6B2 2 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 LÝ 6 L6F5 5 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
9 LÝ 7 L7F7 7 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
10 LÝ 8 L8Q7 7 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
11 LÝ 9 L9D7 7 17:45 - 19:15 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
12 LÝ 9 L9S6.1 6 14:00 - 15:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
13 LÝ 10 L10A 4 - 6 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN
14 LÝ 10 L10B1 4 - 6 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN
15 LÝ 10 L10CN CN 08:00 - 11:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN
16 LÝ 6 L6B2 2 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
17 LÝ 6 L6F5 5 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
18 LÝ 8 L8Q7 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
19 LÝ 9 L9D7 7 17:45 - 19:15 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
20 LÝ 9 L9R6.1 6 14:00 - 15:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
21 LÝ 9 L9T7 7 14:00 - 15:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
22 TOÁN IQ L3 IQ 3P.1 7 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
23 TOÁN IQ L3 IQ 3U 7 15:30 - 17:00 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
24 TOÁN IQ L3 IQ 3A2 2 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
25 TOÁN IQ L3 IQ 3P.1 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
26 TOÁN IQ L3 IQ 3U.1 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
27 TOÁN IQ L3 IQ 3A2.1 2 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
28 LÝ 6 L6B2 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
29 LÝ 6 L6F5 5 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
30 LÝ 7 L7F7 7 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
31 LÝ 8 L8Q7 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
32 LÝ 9 L9D7 7 17:45 - 19:15 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
33 LÝ 10 L10A 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
34 LÝ 10 L10B1 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
35 LÝ 10 L10CN CN 08:00 - 11:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
36 LÝ 9 L9R6 6 14:00 - 15:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
37 LÝ 9 L9T7 7 14:00 - 15:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN