Giảng Viên: Cô Nguyễn Ngọc Phương Dung

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L3 IQ 3P.1 7 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/20 tuần
2 TOÁN IQ L3 IQ 3A2 2 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ / 20 TUẦN
3 LÝ 6 L6F7 7 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần
4 LÝ 10 L10D 3 - 5 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ / 23 TUẦN
5 LÝ 10 L10F 3 - 5 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ / 23 TUẦN
6 LÝ 10 L10CN CN 8:00 - 11:15 5.060.000 VNĐ / 23 TUẦN
7 LÝ 8 L8B6 6 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần
8 TOÁN IQ L3 IQ 3U.2 7 15:30 - 17:00 3.000.000/ 20 tuần
9 LÝ 9 L9S6.1 6 14:30 - 17:00 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN
10 LÝ 9 L9Q7.1 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN
11 LÝ 9 L9B2 2 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN
12 LÝ 9 L9D7 7 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN