Giảng Viên: Cô Nguyễn Tố Ái

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L1 IQ 1A2 2 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN IQ L1 IQ 1U 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN IQ L1 IQ 1CN CN 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
4 TOÁN IQ L2 IQ 2P.1 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
5 TOÁN IQ L3 IQ 3D5 5 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
6 L10A 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
7 LÝ 10 L10B 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
8 LÝ 6 L6B2 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
9 LÝ 9 L9F5 5 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
10 LÝ 9 L9Q7.2 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
11 LÝ 9 L9CN CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN