Giảng Viên: Cô Nguyễn Tố Ái

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 7 L7B2 2 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN IQ L1 IQ 1P.1 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN NC 1 T1 9TUAN 2 - 4 08:00 - 09:30 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN IQ L2 IQ2 9TUAN 3 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN IQ L2 IQ 2U 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN IQ L2 IQ 2CN CN 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 LÝ 6 L6S6 6 14:00 - 15:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 LÝ 7 L7B2 2 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
9 LÝ 8 L8CN CN 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
10 LÝ 9 L9Q7 7 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
11 LÝ 9 L9B6 6 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
12 LÝ 9 L9Q7.1 7 10 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
13 LÝ 10 L10D 3 - 5 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN
14 LÝ 10 L10F1 3 - 5 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN
15 LÝ 6 L6M6 6 08:00 - 09:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
16 LÝ 8 L8CN CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
17 LÝ 9 L9B6 6 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
18 LÝ 9 L9Q7.1 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
19 TOÁN IQ L1 IQ 1P.1 7 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
20 TOÁN IQ L2 IQ 2U 7 15:30 - 17:00 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
21 TOÁN IQ L2 IQ 2CN_S1 CN 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
22 TOÁN IQ L2 IQ 2A2 2 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
23 TOÁN IQ L2 IQ 2A2.1 2 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN