Giảng Viên: Cô Nguyễn Tố Ái

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L1 IQ 1U 7 15:30 - 17:00 3.000.000 VNĐ/20 tuần
2 TOÁN IQ L1 IQ 1CN CN 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/20 tuần
3 TOÁN IQ L2 IQ 2P 7 8:00 - 9:30 3.000.000 VNĐ / 20 TUẦN
4 TOÁN IQ L1 IQ 1A2 2 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 tuần
5 TOÁN IQ L3 IQ 3D5 5 17:45 - 19:15 3.000.000/ 20 tuần
6 LÝ 6 L6B2 2 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần
7 LÝ 10 L10A 4 - 6 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ / 23 TUẦN
8 LÝ 10 L10B 4 - 6 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ / 23 TUẦN
9 LÝ 9 L9Q7.2 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN
10 LÝ 9 L9CN CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN
11 LÝ 9 L9F5 5 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN