Giảng Viên: Cô Nguyễn Tố Ái

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L2 IQ 2P.1 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN IQ L3 IQ 3D5 5 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
3 L10A 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
4 LÝ 10 L10B 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
5 LÝ 6 L6B2 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
6 TOÁN IQ L1 IQ 1P.1 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 LÝ 9 L9F5 5 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
8 LÝ 9 L9Q7.2 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
9 LÝ 9 L9CN CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
10 TOÁN IQ L1 IQ 1D5 5 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
11 TOÁN NC 1 T1 9TUAN 2 - 4 08:00 - 09:30 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
12 TOÁN IQ L2 IQ2 9TUAN 3 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
13 TOÁN IQ L2 IQ 2U 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
14 TOÁN IQ L2 IQ 2CN CN 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
15 TOÁN IQ L2 IQ 2A2 2 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
16 LÝ 6 L6S6 6 14:00 - 15:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
17 LÝ 6 L6F5 5 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
18 LÝ 7 L7B2 2 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
19 LÝ 8 L8CN CN 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
20 LÝ 9 L9Q7 7 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
21 LÝ 10 L10A 4 - 6 17:45 - 19:15 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN
22 LÝ 10 L10B 4 - 6 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN
23 LÝ 9 L9Q7.1 7 10 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN