Giảng Viên: Th.S Phạm Thanh Yên

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 ANH VĂN 12 E12D 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 ANH VĂN 12 E12F 3 - 5 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 ANH VĂN 9 E9 CHUYÊN A 4 - 6 17:45 - 19:15 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 ANH VĂN 9 E9 CHUYÊN B 4 - 6 19:30 - 21:00 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 ANH VĂN 12 E12D 3 - 5 17:45 - 19:15 1.320.000 VNĐ/ 6 TUẦN
6 ANH VĂN 12 E12F 3 - 5 19:30 - 21:00 1.320.000 VNĐ/ 6 TUẦN
7 ANH VĂN 9 E9 CHUYÊN A 4 - 6 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
8 ANH VĂN 9 E9 CHUYÊN B 4 - 6 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
9 ANH VĂN 9 E9 CHUYÊN A 4 - 6 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
10 ANH VĂN 9 E9 CHUYÊN B 4 - 6 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
11 ANH VĂN 12 E12D 3 - 5 17:45 - 19:15 4.840.000 VNĐ/ 22 TUẦN
12 ANH VĂN 12 E12F 3 - 5 19:30 - 21:00 4.840.000 VNĐ/ 22 TUẦN