Giảng Viên: Th.S Trần Hớn Quốc

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 HÓA 12 H12A 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN
2 HÓA 12 H12B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN
3 HÓA 12 H12CN CN 07:30 - 11:30 6.325.000 VNĐ/23 TUẦN