Giảng Viên: Th.S Trần Hớn Quốc

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 HÓA 12 H12A 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 HÓA 12 H12B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 HÓA 12 H12CN CN 07:30 - 11:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 HÓA 12 H12A 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 6 TUẦN
5 HÓA 12 H12B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 6 TUẦN
6 HÓA 12 H12CN CN 07:30 - 11:30 1.650.000 VNĐ/ 6 TUẦN
7 HÓA 12 H12A 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN
8 HÓA 12 H12B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN
9 HÓA 12 H12CN CN 07:30 - 11:30 6.050.000 VNĐ/ 22 TUẦN