Giảng Viên: TS Lê Minh Tuấn

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Sài Gòn

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 8 8 CHUYÊN 2 CN 08:00 - 11:15 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 10 T10A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN
3 TOÁN 8 8 CHUYÊN 2 CN 08:00 - 11:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 TOÁN 8 8 CHUYÊN 4 CN 08:00 - 11:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 TOÁN 8 8 CHUYÊN 2 CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN
6 TOÁN 10 T10A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN