Giảng Viên: TS Lê Minh Tuấn

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Sài Gòn

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 12 T12G 2 - 4 19:30 - 21:30 6.400.000 VNĐ / 20 TUẦN
2 TOÁN 8 8 CHUYÊN 2 CN 8:00 - 11:15 5.200.000/20 tuần