Giảng Viên: TS Nguyễn Văn Lượng

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 7 7 CHUYÊN 1 3 - 5 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN 7 7 CHUYÊN 1 3 - 5 17:45 - 19:15 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN 8 8 CHUYÊN 1 2 - 4 17:45 - 19:15 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN 8 8 CHUYÊN 3 3 - 5 19:30 - 21:00 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN 9 9 CHUYÊN 1 3 - 5 17:45 - 19:15 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN 9 9 CHUYÊN 3 2 - 6 19:30 - 21:00 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN 11 11 CHUYÊN 2 - 6 19:30 - 21:00 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 TOÁN 10 10 CHUYÊN 2 - 6 17:45 - 19:15 5.980.000 VNĐ/ 23 TUẦN
9 TOÁN 11 11 CHUYÊN 2 - 6 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
10 TOÁN 8 8 CHUYÊN 1 2 - 4 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
11 TOÁN 8 8 CHUYÊN 3 3 - 5 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
12 TOÁN 9 9 CHUYÊN 1 3 - 5 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
13 TOÁN 9 9 CHUYÊN 3 2 - 6 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
14 TOÁN 7 7 CHUYÊN 1 3 - 5 17:45 - 19:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN
15 TOÁN 8 8 CHUYÊN 1 2 - 4 17:45 - 19:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN
16 TOÁN 9 9 CHUYÊN 1 3 - 5 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
17 TOÁN 9 9 CHUYÊN 3 2 - 6 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
18 TOÁN 9 T9CTC 3 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
19 TOÁN 10 10 CHUYÊN 2 - 6 17:45 - 19:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN