Giảng Viên: TS Nguyễn Văn Lượng

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 10 T10G 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN
2 TOÁN 7 7 CHUYÊN 3 3 - 5 19:30 - 21:00 5.200.000/ 20 tuần
3 TOÁN 10 10 CHUYÊN 4 - 6 19:30 - 21:00 5.980.000 VNĐ / 23 TUẦN
4 TOÁN 8 8 CHUYÊN 1 3 - 5 17:45 - 19:15 5.200.000/ 20 tuần
5 TOÁN 9 9 CHUYÊN 3 2 - 4 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ / 20 TUẦN