Giảng Viên: TS Lê Tiến Khoa

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 HÓA 11 H11D 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
2 HÓA 11 H11F 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
3 HÓA 10 H10A 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
4 HÓA 10 H10B 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
5 HÓA 10 H10CN CN 08:00 - 11:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN