Giảng Viên: TS Lê Tiến Khoa

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 HÓA 11 H11A 4 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 HÓA 11 H11B 4 - 6 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 HÓA 11 H11CN CN 08:00 - 11:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 HÓA 12 H12D 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 HÓA 12 H12F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
6 HÓA 11 H11A 4 - 6 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 HÓA 11 H11B 4 - 6 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 HÓA 11 H11CN CN 08:00 - 11:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
9 HÓA 12 H12D 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 6 TUẦN
10 HÓA 12 H12F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 6 TUẦN
11 HÓA 11 H11A 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
12 HÓA 11 H11B 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
13 HÓA 11 H11CN CN 08:00 - 11:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
14 HÓA 12 H12D 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN
15 HÓA 12 H12F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN