Giảng Viên: TS Nguyễn Viết Đông

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 10 T10A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 12 T12B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN
3 TOÁN 10 T10B1 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN
4 TOÁN 11 T11A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN