Giảng Viên: TS Nguyễn Viết Đông

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 11 T11A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 10 T10G 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN
3 TOÁN 11 T11A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 TOÁN 6 T6A4 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
5 TOÁN 10 T10G 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
6 TOÁN 11 T11A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN