Giảng Viên: TS Trịnh Thanh Đèo

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 11 T11D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 12 T12F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN 11 T11D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 TOÁN 12 T12F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 TOÁN 11 T11D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
6 TOÁN 12 T12F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN