Giảng Viên: TS Trần Nam Dũng

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 6 TIẾNG ANH 6 2 - 4 19:30 - 21:00 10.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN 7 TIẾNG ANH 7 4 - 6 19:30 - 21:00 10.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 TOÁN 6 TIẾNG ANH 6 2 - 4 19:30 - 21:00 4.500.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN 7 TIẾNG ANH 7 4 - 6 19:30 - 21:00 4.500.000 VNĐ/ 9 TUẦN