Giảng Viên: TS Trần Nam Dũng

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN CHUYÊN 10 CHUYÊN 4 - 6 19:30 - 21:00 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN