Giảng Viên: TS Trần Nam Dũng

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 7 7 CHUYÊN 1 2 - 4 17:45 - 19:15 5.200.000/ 20 tuần
2 TOÁN 11 11 CHUYÊN 4 - 6 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ / 20 TUẦN
3 TOÁN 9 9 CHUYÊN 1 3 - 5 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ / 20 TUẦN