Giảng Viên: Cô Trương Thị Phương Loan
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 HÓA 10 H10B2 4 - 6 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN
2 HÓA 10 H10B2 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN