Giảng Viên: Cô Trần Thị Kim Thoa
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L1 IQ 1D5 5 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN IQ L1 IQ 1Q 7 10:00 - 11:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 TOÁN IQ L1 IQ 1CN_S2 CN 10:00 - 11:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 TOÁN IQ L1 IQ 1D5 5 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 TOÁN IQ L1 IQ 1P.1 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
6 TOÁN IQ L1 IQ 1Q 7 10:00 - 11:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
7 TOÁN IQ L1 IQ 1CN_S2 CN 10:00 - 11:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
8 TOÁN IQ L1 IQ 1D5 5 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
9 TOÁN IQ L2 IQ 2A2.1 2 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
10 LÝ 8 L8CN CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN