Giảng Viên: Thầy Nguyễn Văn Phương
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 10 T10A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN
2 TOÁN 10 T10A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN