Giảng Viên: Thầy Mai Hoàng Biên
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 11 T11D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 11 T11D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 TOÁN 11 T11D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
4 TOÁN 11 T11F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
5 TOÁN 11 T11F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN