Giảng Viên: Cô Nguyễn Ngọc Phương Thúy
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 HÓA 9 H9Q7 7 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN