Giảng Viên: Cô Nguyễn Ngọc Phương Thúy
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 HÓA 9 H9Q7 7 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 HÓA 8 H8P5.2 5 08:00 - 09:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 HÓA 9 H9S6.2 6 15:45 - 17:15 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 HÓA 8 H8P5.2 5 08:00 - 09:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN