Giảng Viên: Thầy Nguyễn Trung Tín
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 HÓA 8 H8F3 3 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 HÓA 9 H9CN CN 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 HÓA 9 H9B2.2 2 19:30 - 21:00 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 HÓA 8 H8F3 3 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 HÓA 9 H9B2.2 2 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
6 HÓA 9 H9CN.1 CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
7 HÓA 8 H8F3 3 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
8 HÓA 9 H9B2.2 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
9 HÓA 9 H9CN.1 CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN