Giảng Viên: Thầy Nguyễn Ngọc Tân
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 6 L6Q7.1 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN