Giảng Viên: Cô Lê Thị Hồng Ánh
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 6 T6U7 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN 7 T7A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 TOÁN 6 T6U7 7 13:30 - 17:30 2.475.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN 7 T7A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN 7 T7 9TUẦN 2 2 - 3 - 4 08:00 - 09:30 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN 6 T6U7 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN
7 TOÁN 7 T7A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN