Giảng Viên: Cô Nguyễn Thị Diệu
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 8 T8A4 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN 6 T6A4 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN 8 T8A4 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN