Giảng Viên: Cô Nguyễn Thị Diệu
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 6 T6D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 8 T8A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN 6 T6A4 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN 8 T8A4 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN