Giảng Viên: Cô Trần Phước Đoan Trang
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 7 T7A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN IQ L3 IQ 3P.3 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN IQ L4 IQ 4D3.2 3 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN IQ L2 IQ 2Q 7 10:00 - 11:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 TOÁN IQ L3 IQ 3P.2 7 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
6 TOÁN IQ L3 IQ 3CN_S2 CN 10:00 - 11:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
7 TOÁN IQ L4 IQ 4D3.2 3 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
8 TOÁN IQ L2 IQ 2Q 7 10:00 - 11:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
9 TOÁN IQ L3 IQ 3P.2 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
10 TOÁN IQ L3 IQ 3CN_S2 CN 10:00 - 11:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
11 TOÁN IQ L4 IQ 4D3.2 3 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
12 TOÁN 7 T7A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN