Giảng Viên: Thầy Nguyễn Lê Chí Quyết
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 11 T11A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 11 T11G 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN 11 T11A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 TOÁN 11 T11G 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 TOÁN 11 T11A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
6 TOÁN 11 T11G 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN