Giảng Viên: Cô Đỗ Thị Như Loan
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN NC 4 T4A 2 - 6 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN NC 4 T4P7 7 08:00 - 10:30 1.485.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN NC L4 T4A1 2 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 TOÁN NC L4 T4P7.1 7 08:00 - 10:30 3.300.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 TOÁN 4 T4A1 2 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
6 TOÁN 4 T4P7.1 7 08:30 - 10:30 2.805.000 VNĐ/ 17 TUẦN