Giảng Viên: Cô Phan Ngọc Khương Cát
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 11 L11A 4 - 6 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 LÝ 11 L11B 4 - 6 19:30 - 21:00 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 LÝ 11 L11A 4 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 LÝ 11 L11B 4 - 6 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 LÝ 11 L11A 4 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
6 LÝ 11 L11B 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN