Giảng Viên: Cô Phan Ngọc Khương Cát
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 12 L12A 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN
2 LÝ 12 L12B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN