Giảng Viên: Cô Phan Ngọc Khương Cát
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 12 L12CN CN 07:30 - 11:30 2.475.000 VNĐ/ 9 TUẦN