Giảng Viên: Cô Lê Đoàn Phương Trâm
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 7 T7PCN 2 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN 7 T7 9TUẦN 1 2 - 3 - 4 08:00 - 09:30 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN 7 T7PCN 2 7 - CN 07:30 - 09:45 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN 7 T7PCN 3 7 - CN 07:30 - 09:45 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN 10 T10U7 7 13:30 - 17:30 6.325.000 VNĐ/ 23 TUẦN
6 TOÁN 7 T7PCN 2 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
7 TOÁN 7 T7U7.2 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN