Giảng Viên: Cô Lê Đoàn Phương Trâm
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 10 T10U7 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 8 T8PCN 1 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN 7 T7A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN 7 T7PCN 3 7 - CN 07:30 - 09:45 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN