Giảng Viên: Cô Lê Đoàn Phương Trâm
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 10 T10U7 7 13:30 - 17:30 6.325.000/ 23 tuần