Giảng Viên: Cô Trần Thị Thái Hiền
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L2 IQ 2P.2 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
2 LÝ 8 L8Q7.2 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN IQ L2 IQ 2D3 3 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN IQ L3 IQ 3P.2 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 LÝ 9 L9CN CN 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN