Giảng Viên: Cô Trần Thị Thái Hiền
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 9 L9CN CN 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 LÝ 8 L8M6.2 6 08:00 - 09:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 LÝ 9 L9S6.2 6 14:00 - 15:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 LÝ 9 L9Q7.2 7 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 LÝ 8 L8M6.2 6 08:00 - 09:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 LÝ 10 L10B2 4 - 6 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN
7 LÝ 10 L10F2 3 - 5 19:30 - 21:00 5.060.000 VNĐ/ 23 TUẦN
8 LÝ 8 L8M6.1 6 08:00 - 09:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
9 LÝ 9 L9R6.2 6 14:00 - 15:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
10 LÝ 9 L9Q7.2 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
11 LÝ 9 L9CN CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
12 TOÁN IQ L2 IQ 2A2.2 2 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN