Giảng Viên: Cô Trần Thị Thái Hiền
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 8 L8M6 6 8:00 - 9:30 2.200.000/ 20 tuần
2 LÝ 8 L8M6 6 8:00 - 9:30 2.200.000/ 20 tuần
3 LÝ 8 L8Q7.2 7 10:00 - 11:30 2.200.000/ 20 tuần
4 LÝ 9 L9S6.2 6 14:30 - 17:00 2.200.000/ 20 tuần