Giảng Viên: Cô Phạm Thị Mỹ Nhân
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 7 L7S6 6 14:00 - 15:30 2.200.000/ 20 tuần
2 LÝ 7 L7Q7 7 10:00 - 11:30 2.200.000/ 20 tuần