Giảng Viên: Cô Phạm Thị Mỹ Nhân
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 6 L6Q7 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 LÝ 6 L6Q7 7 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN IQ L1 IQ 1P.2 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN IQ L1 IQ 1P.2 7 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 TOÁN IQ L2 IQ 2CN_S2 CN 10:00 - 11:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
6 TOÁN IQ L1 IQ 1P 2 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
7 TOÁN IQ L2 IQ 2CN_S2 CN 10:00 - 11:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
8 LÝ 6 L6Q7 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN