Giảng Viên: Thầy Phạm Ngọc Trung
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 9 T9 9TUẦN 1 2 - 3 - 4 08:00 - 09:30 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 9 T9U 3 - 5 14:30 - 17:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN 9 T9PCN3 7 - CN 07:30 - 09:45 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN 9 T9U7 7 13:30 - 17:30 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN 9 T9A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN 9 T9G2 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN 9 T9A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
8 TOÁN 9 T9G2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
9 TOÁN 9 T9U1 3 - 5 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
10 TOÁN 9 T9PCN3 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
11 TOÁN 9 T9PCN3 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
12 TOÁN 9 T9A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
13 TOÁN 9 T9G2 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
14 TOÁN 10 T10D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN