Giảng Viên: Cô Dương Thị Mỹ Duyên
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 6 L6CN CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 LÝ 7 L7Q7.2 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 TOÁN IQ L3 IQ 3P.2 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN IQ L3 IQ 3CN CN 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 LÝ 6 L6CN CN 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 LÝ 7 L7Q7.2 7 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN IQ L3 IQ 3P.3 7 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
8 TOÁN IQ L3 IQ 3CN_S1 CN 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
9 TOÁN IQ L3 IQ 3CN_S1 CN 10:00 - 11:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
10 TOÁN IQ L3 IQ 3A2.2 2 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
11 LÝ 6 L6CN CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
12 LÝ 7 L7Q7.2 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN