Giảng Viên: Cô Dương Thị Mỹ Duyên
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L2 IQ 2CN CN 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN IQ L3 IQ 3D3 3 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN IQ L3 IQ 3P.3 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
4 LÝ 6 L6Q7.2 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
5 LÝ 7 L7CN CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN