Giảng Viên: Thầy Lê Đình Quán
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L3 IQ 4D3 3 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 tuần
2 TOÁN IQ L4 IQ 4CN CN 08:00 - 09:30 3.000.000VNĐ/20 tuần