Giảng Viên: Thầy Lê Đình Quán
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L4 IQ 4P.2 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN IQ L4 IQ 4CN.1 CN 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN IQ L4 IQ 4A2 2 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN IQ L4 IQ 4P.2 7 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 TOÁN IQ L4 IQ 4CN.1_S1 CN 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
6 TOÁN IQ L4 IQ 4A2 2 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
7 TOÁN IQ L4 IQ 4D5 5 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
8 TOÁN IQ L4 IQ 4P.2 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
9 TOÁN IQ L4 IQ 4CN.1_S1 CN 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
10 TOÁN IQ L4 IQ 4A2 2 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
11 TOÁN IQ L4 IQ 4D5 5 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
12 TOÁN 7 T7U7.1 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN