Giảng Viên: Th.S Thọ Chế Quốc Ân
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 11 T11U7 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ / 20 TUẦN