Giảng Viên: Th.S Nguyễn Thị Thu Nhi
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 8 T8U7 7 13:30 - 17:30 2.475.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 8 T8U7 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 TOÁN 8 T8U7.1 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN