Giảng Viên: Thầy Nguyễn Trần Anh Tuấn
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L4 IQ 4U.1 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 8 T8A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN 8 T8PCN3 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
4 TOÁN IQ L4 IQ 4U.1 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN 7 T7A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN 7 T7D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN 8 T8PCN3 7 - CN 07:30 - 09:45 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN