Giảng Viên: Thầy Nguyễn Trần Anh Tuấn
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 7 T7A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN 7 T7D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 TOÁN IQ L4 IQ 4U.1 7 15:30 - 17:00 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN 7 T7A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN 7 T7D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN 8 T8PCN3 7 - CN 07:30 - 09:45 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN 8 T8M 2 - 4 08:00 - 10:30 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
8 TOÁN 8 T8PCN3 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
9 TOÁN IQ L4 IQ 4CN_S2 CN 10:00 - 11:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
10 TOÁN IQ L4 IQ 4U.1 7 15:30 - 17:00 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
11 TOÁN 8 T8B2 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
12 TOÁN IQ L4 IQ 4U.1 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
13 TOÁN IQ L4 IQ 4CN_S2 CN 10:00 - 11:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
14 TOÁN 7 T7A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
15 TOÁN 7 T7D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
16 TOÁN 8 T8B2 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
17 TOÁN 8 T8PCN3 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN