Giảng Viên: Thầy Nguyễn Trần Anh Tuấn
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L4 IQ 4U.1 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 8 T8A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN 8 T8PCN3 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN